* Login   * Register


Last visit was:
It is currently Fri Jun 22, 2018 10:25 pm
View unanswered posts
View active topics

Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
 Post subject: Bài tập mạng máy tính
PostPosted: Wed Feb 23, 2011 10:32 am 
Offline
User avatar

Joined: Thu Feb 17, 2011 2:29 am
Posts: 36
1. Đặc điểm quan trọng của kiến trúc mạng client/server (khách/chủ)?
A. Client/server là kiến trúc phân cấp, client đóng vai trò yêu cầu và server đáp ứng lại các yêu cầu đó
B. Server là host luôn hoạt động, thường có IP cố định, có nhóm các server để chia sẻ công việc. Client có kết nối không liên tục, địa chỉ IP có thể thay đổi, truyền thông với server và thường không truyền thông trực tiếp với client khác
C. Câu A và B đều đúng
D. Câu A và B đều sai


2. OSPF sử dụng thuật toán tìm đường đi nào?

A. Flooding C. Distance vector routing
B. Link state D. Bellman-ford


3. Switch layer 2 hoạt động theo cơ chế nào

A. Forward C. Store and Forward
B. Cut Throught D. Tất cả đều sai


4. Kiến trúc mạng nào sử dụng phương pháp truy nhập đường truyền CSMA/CA?

A. 802.3 C. 802.11
B. 802.5 D. 802.16


5. TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI:

A. Session ( Tầng 5) C. Network.( Tầng 3)
B. Transport (Tầng 4). D. Datalink(Tầng 2 )


6. Cho địa chỉ IP: 192.168.5.39/28. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này:

A. 192.168.5.0 C. 192.168.5.32
B. 192.168.5.39 D. Tất cả đều sai


7. Khái niệm care-of-address trong cellular network đề cập đến
A. Địa chỉ được Mobile switching center cấp cho thiết bị di động
B. Địa chỉ được Foreign Agent cấp cho thiết bị di động
C. Địa chỉ được Base Station cấp cho thiết bị di động
D. Địa chỉ được Home System cấp cho thiết bị di động


8. Giao thức nào sau đây hoạt động trên nền giao thức UDP

A. ARP C. Telnet
B. DNS D. Tất cả các câu trên đều đúng

9. Thứ tự của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI?
A. Physical, Data Link, Network, Transport, System, Presentation, Application
B. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application
C. Physical, Data Link, Network, Transform, Session, Presentation, Application
D. Presentation, Data Link, Network, Transport, Session, Physical, Application


10. Thứ tự đúng của các đơn vị dữ liệu trong mô hình TCP/IP?

A. Data, Frame, Packet, Segment, Bit D. Data, Packet, Segment, Frame, Bit
B. Data, Frame, Segment, Packet, Bit E. Data, Segment, Frame, Packet, Bit
C. Data, Packet, Frame, Segment, Bit F. Data, Segment, Packet, Frame, Bit


11. Cáp UTP Cat 5 có bao nhiêu đôi cáp?
A. 2 C. 6
B. 4 D. 8


12. Đầu nối RJ-45 dùng trong kiến trúc mạng nào?
A. Coax C. 1000Base-LX
B. Fiber-optic D. 10BASE-T


13. CSMA/CD là viết tắt của?
A. Collision Sense Multiple Access/ Collision Detection
B. Carrier Sense Multiple Access/ Collision Deterence
C. Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection
D. Collision Sense Multiple Access/ Carrier Detection


14. Chiều dài tối đa của một đoạn trong kiến trúc 100Base-TX?

A. 25 mét C. 550 mét
B. 100 mét D. 3 km


15. Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ tầng 2 (địa chỉ MAC)?
A. 192.201.63.251 C. 0000.1234.FEG
B. 19-22-01-63-25 D. 00-00-12-34-FE-AA


16. Giao thức truyền thông trong DNS sử dụng cổng dịch vụ số:
A. 21 C. 53
B. 25 D. 110


17. Router hoạt động tại tầng nào trong mô hình OSI?
A. Transport Layer C. Data Link Layer
B. Network Layer D. Application Layer

18. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là sai:

A. SMTP: TCP Port 25 C. HTTP: TCP Port 80
B. FTP: UDP Port 22 D. DNS: UDP Port 53


19. Để biết một địa chỉ IP thuộc lớp địa chỉ nào, ta căn cứ vào thành phần nào?
A. Mặt nạ mạng (subnet mask) D. Địa chỉ của DHCP
B. Số dấu chấm trong địa chỉ E. Giao thức ARP
C. Giá trị của octet (byte) đầu


20. Một địa chỉ mạng lớp C được chia thành 5 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng?
A. 255.255.255.252 C. 255.255.255.240
B. 255.255.255.224 D. 255.255.255.248


21. Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ

A. 192.168.1.2 C. 230.20.30.40
B. 255.255.255.255 D. Tất cả các câu trên


22. Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số:
A. 110 C. 25
B. 23 D. 53


23. Cho địa chỉ 192.64.10.0/28. Hãy cho biết số lượng mạng con và số lượng máy trên mỗi mạng con?
A. 62 mạng con, mỗi mạng con có 2 máy
B. 6 mạng con, mỗi mạng con có 30 máy
C. 8 mạng con, mỗi mạng con có 32 máy
D. 16 mạng con, mỗi mạng con có 16 máy
E. 14 mạng con, mỗi mạng con có 14 máy


24. Các số hiệu cổng dịch vụ dành cho các ứng dụng mạng thông thường trên Internet nằm trong dãy số

A. 1024 – 4096 C. 1024 – 32768
B. 1024 – 8192 D. 1024 – 65535

25. Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng Subnet mask nào sau đây:

A. 255.255.224.0 C. 255.255.192.0
B. 255.0.0.255 D. 255.255.255.224


26. Cho kết xuất lệnh route print trên máy X như sau:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.9.1 172.16.9.12 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.16.9.0 255.255.255.0 172.16.9.12 172.16.9.12 20
172.16.9.12 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
Máy X có địa chỉ IP ?
A. 0.0.0.0 C. 172.16.9.0
B. 127.0.0.1 D. 172.16.9.12

27. Các địa chỉ IP cùng mạng con với địa chỉ 131.107.2.56/28?
A. từ 131.107.2.48 đến 131.107.2.63 D. từ 131.107.2.49 đến 131.107.2.63
B. từ 131.107.2.48 đến 131.107.2.6.2 E. từ 131.107.2.55 đến 131.107.2.126
C. từ 131.107.2.49 đến 131.107.2.62


28. Gói tin TCP yêu cầu kết nối sẽ có giá trị của các cờ ?

A. ACK=1, SYN=1 D. ACK=0, SYN=1
B. ACK=1, SYN=0 E. RST=1, SYN=1
C. FIN=1, SYN=0


29. Ba byte đầu tiên của địa chỉ MAC cho biết thông tin gì?

A. Tên nhà sản xuất card mạng (NIC) C. Vùng địa lý của card mạng
B. Số hiệu phiên bản của card mạng D. Tất cả các câu trên đều sai


30. Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

A. Hub C. Ethernet switch
B. Bridge D. Router


31. Dịch vụ DNS có chức năng chính là gì?

A. Phân giải tên miền (IP sang tên và ngược lại) C. Phân giải tên netbios
B. Phân giải địa chỉ MAC D. Tất cả đều sai


32. Trường Window trong header của gói TCP liên quan đến
A. Kích thước bộ nhớ khả dụng C. Hệ điều hành
B. Kích thước màn hình D. Tất cả đều sai


33. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Vậy nó thuộc lớp nào:

A. Lớp B C. Lớp D
B. Lớp C D. Lớp E

34. Giao thức nào thực hiện truy tìm địa chỉ MAC từ địa chỉ IP?

A. ARP C. RARP
B. ICMP D. TCP


35. Lệnh nào sẽ hiển thị kết quả dưới đây
1 <1 ms <1 ms <1 ms routerA [172.16.9.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms routerB [203.162.39.97]
3 30 ms 9 ms 47 ms serverX [203.162.204.21]
A. ping C. tracert
B. ping –a D. netstat

36. Xét về tỷ lệ lỗi trên đường truyền dữ liệu thì loại mạng nào cao nhất?

A. LAN C. Internet
B. WAN D. MAN


37. Tiến trình cho phép host tự động lấy địa chỉ IP cho nó từ server khi kết nối vào mạng:
A. host broadcasts thông điệp “DHCP discover”  DHCP server đáp ứng với “DHCP offer”  host gửi thông điệp “DHCP request”  DHCP server gửi “DHCP ack”
B. host gửi thông điệp “DHCP request”  DHCP server gửi “DHCP ack”  host broadcasts thông điệp “DHCP discover”  DHCP server đáp ứng với “DHCP offer”
C. host broadcasts thông điệp “DHCP discover”  DHCP server gửi “DHCP ack”  host gửi thông điệp “DHCP request”  DHCP server đáp ứng với “DHCP offer”
D. host gửi thông điệp “DHCP request”  DHCP server đáp ứng với “DHCP offer”  host broadcasts thông điệp “DHCP discover”  DHCP server gửi “DHCP ack”


38. Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính :

A. IP C. FTP
B. TCP_IP D. IPCONFIG


39. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông
A. 192.168.1.3 và 192.168.100.1 C. 192.168.100.15 và 192.186.100.16
B. 192.168.15.1 và 192.168.15.254 D. 172.25.11.1 và 172.26.11.2


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
 Post subject: Re: Bài tập mạng máy tính
PostPosted: Thu Feb 24, 2011 10:18 am 
Offline

Joined: Fri Feb 18, 2011 10:56 am
Posts: 25
ui... :roll: sao không post câu trả lời lun bạn oi
như vậy các bạn sẽ dễ học hơn... :oops:


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
 Post subject: Re: Bài tập mạng máy tính
PostPosted: Thu Feb 24, 2011 10:40 am 
Offline

Joined: Fri Feb 18, 2011 10:56 am
Posts: 25
Bài 2
1 - Nhược điểm của mạng dạng hình sao (Star) là?
[a]--Khó cài đặt và bảo trì
[b]--Khó khắc phục khi lỗi cáp xảy ra, và ảnh hưởng tới các nút mạng khác
[c]--Cần quá nhiều cáp để kết nối tới nút mạng trung tâm
[d]--Không có khả năng thay đổi khi đã lắp đặt
2 - Đặc điểm của mạng dạng Bus?
[a]--Tất cả các nút mạng kết nối vào nút mạng trung tâm (Ví dụ như Hub)
[b]--Tất cả các nút kết nối trên cùng một đường truyền vật lý
[c]--Tất cả các nút mạng đều kết nối trực tiếp với nhau
[d]--Mỗi nút mạng kết nối với 2 nút mạng còn lại
3 - Trình tự đóng gói dữ liệu khi truyền từ máy này đến máy khác?
[a]--Data, frame, packet, segment, bit
[b]--Data, segment, frame, packet, bit
[c]--Data, packet, segment, frame, bit
[d]--Data, segment, packet, frame, bit
4 - Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ thu được các lợi ích?
[a]--Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích...)
[b]--Quản lý tập trung
[c]--Tận dụng năng lực xử lý của các máy tính rỗi kết hợp lại để thực hiện các công việc lớn
[d]--Tất cả đều đúng
5 - Thứ tự các tầng (layer) của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là?
[a]--Application, Presentation, Session, Transport, Data Link, Network, Physical
[b]--Application, Presentation, Session, Network, Transport, Data Link, Physical
[c]--Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical
[d]--Application, Presentation, Transport, Session, Data Link, Network, Physical
6 - Để kết nối hai máy tính với nhau ta có thể sử dụng?
[a]--Hub
[b]--Switch
[c]--Nối cáp trực tiếp
[d]--Tất cả đều đúng
7 - Chọn chức năng của tầng Presentation?
[a]--Mã hoá dữ liệu và nén dữ liệu
[b]--Cung cấp các dịch vụ mạng người dùng
[c]--Đánh địa chỉ
[d]--Tất cả đều sai
8 - Biễu diễn số 125 từ cơ số decimal sang cơ số binary?
[a]--01111101
[b]--01101111
[c]--01011111
[d]--01111110
9 - Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?
[a]--Application
[b]--Presentation
[c]--Session
[d]--Transport
10 - Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
[a]--10100100
[b]--10010010
[c]--11000100
[d]--10101010
Đáp án: 1C 2B 3D 4D 5C 6D 7A 8A 9B 10A

Bài 3
1 - Trong mô hình Internet, chuẩn UNICODE (cho việc mã hoá các ký tự) sẽ nằm ở tầng?
[a]--Ứng dụng
[b]--Giao vận
[c]--Mạng
[d]--Liên kết dữ liệu
2 - Khi kết nối máy tính từ nhà vào ISP thông qua đường dây điện thoại, tín hiệu trên đường điện về tầthoại sẽ thuộc ng?
[a]--Giao vận
[b]--Mạng
[c]--Liên kết dữ liệu
[d]--Vật lý
3 - Theo mô hình OSI, định dạng ảnh JPG nằm ở tầng?
[a]--Ứng dụng
[b]--Phiên
[c]--Trình diễn
[d]--Mạng
4 - Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn nào?
[a]--Phân tích dữ liệu
[b]--Lọc dữ liệu
[c]--Nén dữ liệu và đóng gói
[d]--Kiểm thử dữ liệu
5 - Đơn vị dữ liệu ở tầng presentation là?
[a]--Byte
[b]--Data
[c]--Frame
[d]--Packet
6 - Khi nối mạng giữa 2 máy tính, chúng ta sử dụng loại cáp nào để nối trực tiếp giữa chúng?
[a]--Cáp quang
[b]--Cáp UTP thẳng
[c]--Cáp STP
[d]--Cáp UTP chéo (crossover)
7 - Sợi cáp xoắn nối giữa card mạng với hub thì?
[a]--Bấm thứ tự 2 đầu cáp giống nhau
[b]--Đổi vị trí các sợi 1, 2 với sợi 3, 6
[c]--Một đầu bấm theo chuẩn TIA/EIA T-568A, đầu kia theo chuẩn TIA/EIA T568-B
[d]--Tất cả đều sai
8 - Các quy tắc điều quản việc truyền thông máy tính được gọi là?
[a]--Các giao thức
[b]--Các dịch vụ
[c]--Các hệ điều hành mạng
[d]--Các thiết bị mang tải
9 - Hai kiểu máy tính khác nhau có thể truyền thông nếu?
[a]--Chúng cài đặt cùng hệ điều hành mạng
[b]--Chúng tuân thủ theo mô hình OSI
[c]--Chúng cùng dùng giao thức TCP/IP
[d]--Chúng có phần cứng giống nhau
10 - Mô hình OSI tổ chức các giao thức truyền thông thành bao nhiêu tầng?
[a]--3
[b]--5
[c]--7
[d]--9
Đáp án: 1A 2D 3C 4C 5B 6D 7A 8A 9B 10C

Bài 6
1 - HTTP làm nhiệm vụ gì?
[a]--Cung cấp một cơ chế để lấy dữ liệu từ server chuyển đến client
[b]--Hiển thị các trang Web từ xa trên màn hình và giúp người dùng tương tác với chúng
[c]--Cung cấp giao diện người dùng như các nút bấm, thanh trượt, v.v
[d]--Cung cấp dữ liệu từ server sử dụng giao thức chuyển file (File Transport Protocol)
2 - Trên Internet, email được gửi từ máy nguồn bằng cách thiết lập một kết nối TCP đến một cổng cụ thể trên máy đích. Cổng đó là?
[a]--80
[b]--110
[c]--25
[d]--404
3 - Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), địa chỉ dùng để xác định tiến trình nhận nằm ở?
[a]--Byte 1 và 2
[b]--Byte 3 và 4
[c]--Byte 5 và 6
[d]--Không xác định
4 - Để phát hiện lỗi trong gói tin, người ta sử dụng kỹ thuật?
[a]--Số thứ tự (sequence number)
[b]--Số thứ tự ghi nhận (acknowledgement number)
[c]--Bộ định thời (timer)
[d]--Checksum
5 - Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet?
[a]--TCP/IP
[b]--NetBEUI
[c]--IPX/SPX
[d]--Tất cả
6 - Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong các tầng sau đây?
[a]--Transport
[b]--Network
[c]--Application
[d]--Presentation
7 - Giao thức TCP làm việc ở tầng nào của mô hình OSI?
[a]--Application
[b]--Transport
[c]--Network
[d]--DataLink
8 - Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
[a]--TCP
[b]--ASP
[c]--UDP
[d]--ARP
9 - Các giao thức của tầng giao vận (Transport)?
[a]--Kiểm soát việc truyền tin giữa hai tiến trình trên mạng máy tính
[b]--Kiểm soát nội dung thông điệp trao đổi giữa hai tiến trình và hành vi của mỗi bên khi nhận được thông điệp
[c]--Kiểm soát việc truyền tin giữa hai máy tính trên mạng máy tính
[d]--Kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa hai máy tính trên cùng một môi trường truyền
10 - Giả sử trường Length của một gói dữ liệu UDP có giá trị 150. Dữ liệu thực sự sẽ có?
[a]--67 byte
[b]--142 byte
[c]--150 byte
[d]--158 byte
Đáp án: 1A 2C 3A 4D 5D 6A 7B 8C 9A 10B

Bài 7
1 - Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), vùng dữ liệu thực sự bắt đầu từ byte thứ?
[a]--9
[b]--8
[c]--5
[d]--4
2 - Checksum trong gói dữ liệu UDP có độ dài?
[a]--4 bít
[b]--8 bít
[c]--16 bít
[d]--32 bít
3 - Vị trí dữ liệu thực sự trong gói dữ liệu TCP bắt đầu từ byte?
[a]--40
[b]--32
[c]--5
[d]--Không xác định
4 - Giả sử thực thể TCP A cần gửi 1500 byte cho thực thể giao vận B. Gói thứ nhất chứa 1000 byte dữ liệu, trường Sequence Number của gói này là 100. Trường Sequence Number của gói thứ hai sẽ là?
[a]--1101
[b]--1100
[c]--500
[d]--501
5 - Với giao thức TCP, bên nhận sẽ thông báo lại cho bên gửi về số lượng tối đa dữ liệu mà nó có thể nhận được. Giá trị này được xác định tại trường?
[a]--Sequence Number
[b]--Acknowledgement Number
[c]--Rcvr Number
[d]--Header length
6 - Sau khi thực thể TCP gửi đi gói SYN segment với trường Sequence Number = 100, nó nhận được gói ACKSYN với truờng Sequence Number = 200. Trường Acknowledgment Number của gói ACKSYN này sẽ là?
[a]--100
[b]--101
[c]--200
[d]--201
7 - Giả sử ứng dụng tạo ra một thông điệp 60 byte. Thông điệp này được đặt trong TCP segment rồi sau đó là IP datagram. Giả sử cả gói TCP lẫn gói IP không có trường dữ liệu đặc biệt (Optional = 0). Trong mỗi IP datagram sẽ chứa bao nhiêu phần trăm dữ liệu thật sự?
[a]--20%
[b]--40%
[c]--60%
[d]--80%
8 - Thông điệp ICMP được đặt trong gói dữ liệu?
[a]--UDP
[b]--TCP
[c]--IP
[d]--Không xác định
9 - Khi thực thể TCP gửi một gói SYNACK segment với trường Acknowledgement Number = 100, điều này có nghĩa là?
[a]--Gói dữ liệu nó gửi đi bắt đầu bằng byte thứ 100 trong dòng dữ liệu
[b]--Byte dữ liệu đầu tiên trong dòng dữ liệu sẽ gửi đi có số thứ tự là 100
[c]--Nó sẽ gửi từ byte thứ 100
[d]--Nó hy vọng nhận được dữ liệu bắt đầu bằng byte có số thứ tự 100
10 - TCP port mặc định được sử dụng cho FTP server có giá trị là bao nhiêu?
[a]--20 và 21
[b]--80 và 8080
[c]--110 và 80
[d]--8080 và 1080
Đáp án: 1A 2C 3D 4B 5C 6B 7C 8C 9D 10A

Bài 17
1 - Kết quả nào sau đây không đúng?
[a]--163 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là: 10100011
[b]--111 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 01101111
[c]--125 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 01111101
[d]--178 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 10110010
2 - Địa chỉ vật lí (MAC Address) nào sau đây là không đúng?
[a]--00-2A-43-16-23-A8
[b]--00-2A-43-3E-33-A0
[c]--00-4G-43-26-36-0D
[d]--00-C0-9F-C3-27-F6
3 - Trong mô hình OSI, lớp nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin?
[a]--Session
[b]--Transport
[c]--Network
[d]--Data link
4 - IP V4 có bao nhiêu địa chỉ IP?
[a]--212
[b]--222
[c]--232
[d]--242
5 - IP V4, mặc nhiên lớp B có số NetIDs/HostIDs sử dụng tương ứng như sau?
[a]--211 / 221 - 2
[b]--214 / 216 - 2
[c]--213 / 219 - 2
[d]--210 / 222 - 2
6 - Giá trị cổng (Port) của giao thức truyền mail SMTP có giá trị là?
[a]--23
[b]--25
[c]--21
[d]--110
7 - Tiện ích TCP/IP nào dùng để kiểm tra sự kết nối mạng?
[a]--Route
[b]--ARP
[c]--Ping
[d]--Netstat
8 - Địa chỉ IP nào sau đây cùng địa chỉ mạng (Subnet) với địa chỉ IP 192.168.1.10/24?
[a]--192.168.10.1/24
[b]--192.168.1.256/24
[c]--192.168.11.12/24
[d]--192.168.1.33/24
9 - Nguyên tắc cơ bản, dùng cáp UTP Cat5e nào sau đây để kết nối trực tiếp giữa 2 PC với nhau?
[a]--Cáp thẳng
[b]--Cáp chéo
[c]--Cáp cuộn
[d]--Cả 3 câu trên
10 - Với kiểu kết nối mạng theo dạng hình sao (Star), khi một trạm trong mạng ngưng hoạt động thì các trạm còn lại?
[a]--Hoạt động bình thường
[b]--Đều ngưng hoạt động
[c]--Hoạt động không ổn định
[d]--Các câu trên đều đúng

Đáp án: 1B 2C 3C 4C 5B 6B 7C 8D 9B 10A

Bài 18
1 - Khi quên mật khẩu của ADSL Router, làm cách nào để khôi phục mật khẩu mặc định?
[a]--Tra cứu trong cuốn hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp
[b]--Cấp điện cho ADSL Router và ấn giữ nút Reset trong một khoảng thời gian nhất định
[c]--Dùng software để dò Username và Password
[d]--Không thể khôi phục mật khẩu mặc định
2 - Thực hiện cấu hình ADSL Router để kết nối Internet, những thông số cơ bản cần thiết lập là?
[a]--VCI/VPI; LAN IP Address, Tài khoản kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ (User, passwd)
[b]--DHCP Service
[c]--Câu a và b đúng
[d]--Tất cả các câu trên đều sai
3 - Chuẩn WLAN 802.11b/g có tốc độ truyền dữ liệu tương ứng là?
[a]--11/100 Mbps
[b]--11/54 Mbps
[c]--11/108 Mbps
[d]--2/54 Mbps
4 - FTP là từ viết tắt của?
[a]--File Transfer Protocol
[b]--Folder Transfer Protocol
[c]--Protocol Transfer Program
[d]--Protocol Transfer Folder
5 - HTTP là từ viết tắt của?
[a]--HyperText Transmision Protocol
[b]--HyperText Transit Protocol
[c]--HyperText Transfer Protocol
[d]--HyperText Treat Protocol
6 - Kỹ thuật mạng LAN Fast Ethernet có tốc độ truyền dữ liệu cơ bản là?
[a]--10 Mbps
[b]--100 Mbps
[c]--1.000 Mbps
[d]--10.000 Mbps

7 - Trong môi trường MS Windows, dùng hệ thống file nào sau đây để bảo mật dữ liệu người dùng?
[a]--FAT
[b]--Ext3
[c]--NTFS
[d]--HTFS
8 - Tần số hoạt động của chuẩn WLAN 802.11g là?
[a]--5 Ghz
[b]--2.3 Ghz
[c]--2.4 Ghz
[d]--2.5 Ghz
9 - Các cặp tín hiệu dùng để truyền và nhận dữ liệu của Topology 100Base-TX là?
[a]--1, 4 và 2, 6
[b]--1, 3 và 2, 6
[c]--1, 1 và 3, 6
[d]--1, 3 và 5, 6
10 - Địa chỉ mạng NetID: 192.168.0.32/27 có dãy địa chỉ máy HostIDs sử dụng tương ứng là?
[a]--192.168.0.33 => 192.168.0.63
[b]--192.168.0.32 => 192.168.0.64
[c]--192.168.0.32 => 192.168.0.62
[d]--192.168.0.33 => 192.168.0.62
Đáp án: 1B 2A 3B 4A 5C 6B 7C 8C 9B 10D

Bài 19
1 - Từ một ClientA, thực hiện kết nối đến thư mục data được chia sẻ tại ServerA như sau?
[a]--Start/Run: net use G: \\ServerA\data
[b]--Start/Run: \ServerA\data
[c]--Start/Run: \\ServerA\data
[d]--Câu A và C đều đúng
2 - Tại một ClientA, thực hiện thiết lập ổ đĩa mạng G: tương ứng với thư mục data được chia sẻ trên ServerA?
[a]--Right click My Computer/Map Network Drive (G:): \\ServerA\Data
[b]--Right click My Network Places/Map Network Drive (G:): \\ServerA\Data
[c]--Start/Run: net use G: \\ServerA\data
[d]--Các câu trên đều đúng

3 - Thứ tự các màu dây (1. Trắng Cam, 2. Xanh lá, 3. Trắng Xanh Lá, 4. Xanh Dương, 5. Trắng Xanh Dương, 6. Cam, 7. Trắng Nâu, 8. Nâu) khi bấm cáp cho đầu nối RJ-45 theo chuẩn EIA/TIA – 568 B (từ 1-8) là?
[a]--1, 2, 4, 7, 6, 5, 8, 3
[b]--1, 2, 6, 7, 4, 5, 8, 3
[c]--1, 6, 3, 4, 5, 2, 7, 8
[d]--1, 6, 8, 4, 5, 3, 7, 2
4 - Đơn vị cơ bản đo tốc độ truyền dữ liệu là?
[a]--Bit
[b]--Byte
[c]--Bps (bit per second)
[d]--Hz
5 - Giao thức nào dùng để chuyển đổi từ địa chỉ IP sang địa chỉ vật lý MAC?
[a]--ARP
[b]--RARP
[c]--ICMP
[d]--TCP
6 - Trong địa chỉ IP, có 5 lớp tất cả: A, B, C, D, E. Lớp C là lớp có dãy địa chỉ?
[a]--224.0.0.0 tới 239.255.255.255
[b]--192.0.0.0 tới 223.255.255.255
[c]--128.0.0.0 tới 191.255.255.255
[d]--240.0.0.0 tới 255.255.255.255
7 - Trong môi trường MS Windows các quyền có thể thiết lập cho User truy xuất thông qua mạng là?
[a]--Read, change
[b]--Read, change, Full Control
[c]--Change, Full Control
[d]--Read, Full Control
8 - Tốc độ truyền dữ liệu của topology 1000Base-FX là?
[a]--10 Mbps
[b]--100 Mbps
[c]--1000 Mbps
[d]--10 Gbps
9 - Thứ tự các lớp từ cao đến thấp trong mô hình TCP/IP?
[a]--1. Application, 3. Transport, 4. Internet, 2. Network Access
[b]--2. Application, 3. Transport, 1. Internet, 4. Network Access
[c]--3. Application, 1. Transport, 4. Internet, 2. Network Access
[d]--3. Transport, 2. Internet, 4. Application, 1. Network Access
10 - Cáp UTP Cat5e sử dụng đầu nối?
[a]--RJ - 58
[b]--BNC
[c]--RJ - 45
[d]--ST
Đáp án: 1C 2D 3C 4C 5A 6B 7B 8C 9D 10C

Bài 20
1 - Các mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan điểm :
[a]--Có cấu trúc đa tầng
[b]--Nhiều tầng
[c]--Theo lớp
[d]--Tập hợp
2 - Chức năng của tầng trình bày là chuyển đổi :
[a]--Ngôn ngữ người sử dụng về ngôn ngữ chung của mạng
[b]--Cấu trúc thông tin về cấu trúc khung
[c]--Khuôn dạng của gói tin
[d]--Các phiên truyền thông giữa các thực thể
3 - Chức năng của tầng vận chuyển là :
[a]--Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End)
[b]--Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu
[c]--Đóng gói và vận chuyển thông tin
[d]--Phân mảnh và đóng gói dữ liệu
4 - Chức năng của tầng mạng là :
[a]--Thực hiện chọn đường
[b]--Thực hiện chuyển mạch
[c]--Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu
[d]--Đóng gói dữ liệu
5 - Chức năng của tầng liên kết dữ liệu là :
[a]--Tạo khung thông tin (Frame)
[b]--Đóng gói dữ liệu
[c]--Chọn đường
[d]--Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End)
6 - Chức năng của tầng vật lý là :
[a]--Đảm bảo các yêu cầu truyền/nhận các chuỗi bít qua các phương tiện vật lý
[b]--Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu
[c]--Tạo khung thông tin
[d]--Phân mảnh và đóng gói dữ liệu.
7 - Kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng dữ liệu được thực hiện bởi :
[a]--Tầng mạng
[b]--Tầng liên kết dữ liệu
[c]--Tầng vật lý
[d]--Tầng vận chuyển
8 - Các giao thức ứng dụng hoạt động trên :
[a]--Tầng trình bày
[b]--Tầng phiên.
[c]--Tầng ứng dụng
[d]--Tầng liên kết dữ liệu.
9 - Giao thức UDP được sử dụng cho những ứng dụng :
[a]--Có yêu cầu liên kết.
[b]--Đòi hỏi độ tin cậy cao
[c]--Yêu cầu độ trễ nhỏ
[d]--Không đòi hỏi độ tin cậy cao
10 - Tầng vận chuyển Host to Host hoạt động bởi các giao thức :
[a]--TCP
[b]--IP
[c]--ICMP
[d]--ARP
Đáp án: 1A 2A 3D 4A 5A 6A 7B 8C 9D 10A

Bài 21

1 - Giao thức IP là giao thức :
[a]--Hướng liên kết
[b]--Không liên kết
[c]--Đòi hỏi độ tin cậy cao trong quá trình trao đổi thông tin
[d]--Yêu cầu kiểm soát luồng và kiểm soát lỗi
2 - Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp A là :
[a]--Bit 1: 0, bit 2- 8: NetID, 9-32: HostID
[b]--Bit 1: 0, bit 2- 16: NetID, 17-32: HostID
[c]--Bit 1-2: 10, bit 3- 8: NetID, 9 - 32: HostID
[d]--Bit 1-2: 10, bit 3- 16: NetID, 17 - 32: HostID
3 - Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp B là...
[a]--Bit 1: 0, bit 2- 8: NetID, 9-32: HostID
[b]--Bit 1: 0, bit 2- 16: NetID, 17-32: HostID
[c]--Bit 1-2: 10, bit 3- 8: NetID, 9 - 32: HostID
[d]--Bit 1-2: 10, bit 3- 16: NetID, 17 - 32: HostID
4 - Mạng Internet là :
[a]--Mạng của các máy tính toàn cầu kết nối lại với nhau theo giao thức TCP/IP
[b]--Mạng diện rộng
[c]--Mạng máy tính toàn cầu
[d]--Mạng của các mạng con kết nối lại với nhau
5 - Trong mạng hình BUS, tất cả các trạm truy nhập ngẫu nhiên vào :
[a]--Đường truyền chung
[b]--Máy chủ mạng
[c]--Bộ nhớ đệm
[d]--Các thiết bị kết nối mạng
6 - CSMA/CD là phương pháp truy nhập ngẫu nhiên sử dụng cho mạng có cấu trúc hình :
[a]--Vòng (RING)
[b]--Sao (STARR)
[c]--BUS
[d]--Lai ghép BUS-STAR
7 - Trong kỹ thuật Token Ring, một thẻ bài lưu chuyển trên vòng vật lý để cấp phát :
[a]--Quyền điều khiển sử dụng tài nguyên mạng
[b]--Các gói tin đến đích
[c]--Quyền truy nhập đường truyền cho các trạm
[d]--Quyền điều khiển kiểm soát lỗi
8 - Mô hình 802 chia tầng ứng dụng của mô hình OSI thành 2 tầng con:
[a]--LLC và MAC.
[b]--TCP và UDP
[c]--TCP và IP
[d]--ARP và RARP
9 - Fast Ethernet còn được gọi là :
[a]--10BaseT
[b]--100BaseFX
[c]--10BaseFX
[d]--100BaseT
10 - Mạng LAN hình sao (STAR) khi có sự cố :
[a]--Sẽ ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống
[b]--Không ảnh hưởng tới hoạt động toàn bộ hệ thống
[c]--Chỉ ảnh hướng đến trạm có sự cố
[d]--Chỉ ảnh hướng đến một phần của hệ thống
Đáp án: 1B 2A 3B 4A 5A 6A 7C 8A 9D 10C

Bài 22:
1 - IEEE 802.5 qui định kích thước tối đa Frame là :
[a]--1500 bit
[b]--4096 bit
[c]--128 bit
[d]--64 bit
2 - Liên mạng có thể được liên kết bởi LAN to LAN, LAN to WAN và :
[a]--Mạng chuyển mạch kênh
[b]--Mạng chuyển gói
[c]--Mạng ISDN
[d]--WAN to WAN.
3 - ISDN có 3 loại kênh cơ bản: kênh D, kênh B và kênh H, được phân biệt với nhau về:
[a]--Chức năng các thành phần mạng
[b]--Cấu hình mạng.
[c]--Chức năng và tốc độ
[d]--Tốc độ trao đổi thông tin
4 - Mạng X25 có các cơ chế kiểm soát lỗi, điều khiển luồng, cung cấp các dịch vụ tin cậy, tốc độ trao đổi thông tin tối đa :
[a]--128 Kbps
[b]--2 Mbps
[c]--100 Mbps
[d]--64 Kbps
5 - X.25 là giao thức của công nghệ chuyển mạch gói, đặc tả giao tiếp giữa :
[a]--Các giao diện mạng
[b]--Các giao diện người sử dụng
[c]--DTE và DCE
[d]--Các thiết bị khác
6 - Kích thước phần dữ liệu trong khung X.25 chỉ có thể đạt tối đa là :
[a]--128 bytes.
[b]--256 bytes.
[c]--4096 bytes
[d]--1500 bytes.
7 - Mạng Frame Relay được gọi là mạng :
[a]--Chuyển mạch kênh.
[b]--ISDN tốc độ cao
[c]--Đúng chuyển mạch gói tốc độ cao.
[d]--Chuyển mach gói
8 - Dữ liệu trong mạng Frame Relay được tổ chức thành các khung có độ dài :
[a]--Không cố định
[b]--Cố định
[c]--4096 byte.
[d]--1500 byte
9 - SMDS là một :
[a]--Dịch vụ truyền số liệu
[b]--Công nghệ truyền số liệu
[c]--Phương pháp.
[d]--Giải thuật
10 - ATM có tốc độ trao đổi thông tin từ :
[a]--2 Mbps đến 8 Mbps
[b]--155 Mbps đến 1 Gbps
[c]--100 Mbps đến 155 Mbps
[d]--155 Mbps đến 622 Mbps
Đáp án: 1A 2D 3C 4D 5C 6A 7C 8A 9A 10D

Bài 23
1 - Tốc độ Fast Ethernet và Ethernet Gigabit nhanh hơn tốc độ của :

[a]--X25
[b]--Frame Relay
[c]--ISDN
[d]--ATM
2 - Công nghệ nào sau đây có độ đài của khung dữ liệu cố định:
[a]--X25
[b]--Frame Relay
[c]--ISDN
[d]--ATM
3 - Độ dài của khung dữ liệu của ATM là :
[a]--53 byte
[b]--128 byte
[c]--512 byte
[d]--1500 byte
4 - Công nghệ DSL cho phép tận dụng miền tần số cao để truyền tín hiệu tốc độ cao trên :
[a]--Cáp sợi quang
[b]--Cáp đồng trục.
[c]--Đôi dây cáp đồng thông thường.
[d]--Các phương tiện vô tuyến
5 - Công nghệ ADSL là công nghệ đường dây thuê bao số truy nhập :
[a]--Không đối xứng
[b]--Ngẫu nhiên.
[c]--Tuần tự
[d]--Đối xứng
6 - Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ VoPN, yêu cầu tỉ lệ mất gói là :
[a]--Nhỏ hơn 20%.
[b]--Nhỏ hơn 10%
[c]--Nhỏ hơn 5%.
[d]--Nhỏ hơn 2%.
7 - Dịch vụ VoIP truyền thoại sử dụng giao thức :
[a]--IP
[b]--TCP
[c]--UDP
[d]--HTTP
8 - Chuẩn H.323 là một tập các giao thức và thủ tục cung cấp các dịch vụ đa phương tiện với thời gian thực qua mạng :
[a]--LAN, MAN, WAN
[b]--Chuyển mạch gói
[c]--Chuyển mạch kênh
[d]--Mạng đường dài WAN
9 - MPLS cung cấp dịch vụ thống nhất cho mạng chuyển mạch kênh dựa trên các thiết bị :
[a]--Router
[b]--Gateway
[c]--Chuyển mạch tốc độ cao
[d]--Kết nối liên mạng
10 - MPLS có thể truyền :
[a]--Dữ liệu thoại và số liệu
[b]--Dữ liệu thoại
[c]--Đa phương tiện
[d]--Dữ liệu hình ảnh
Đáp án: 1D 2D 3A 4C 5D 6B 7A 8B 9C 10D

BÀI 24:

1 - Chuyển mạch mềm có khả năng tích hợp các ứng dụng :
[a]--Của nhà cung cấp dịch vụ khác nhau
[b]--Của nhà sản xuất thiết bị khác nhau
[c]--Của người sử dụng khác nhau
[d]--Của người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ
2 - Mạng hội tụ là một mạng :
[a]--Thông minh
[b]--Chuyển mạch gói
[c]--Truyền tín hiệu thoại
[d]--Tích hợp cơ sở hạ tầng của các mạng truyền thông hiện có
3 - Mạng hội tụ sử dụng giao thức nào dưới đây để liên kết các mạng khác nhau :
[a]--TCP/IP
[b]--TCP và UDP
[c]--IP
[d]--IP over ATM

4 - Mạng NGN hội tụ những ưu điểm của công nghệ :
[a]--Chuyển mạch kênh
[b]--Chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói
[c]--Chuyển mạch gói.
[d]--Chuyển mạch đa giao thức MPLS
5 - Bảo vệ các tài nguyên thông tin trên mạng là cần thiết và cấp bách, vì :
[a]--Các máy tính được nối thành mạng.
[b]--Nhiều người sử dụng và phân tán về mặt vật lý
[c]--Bảo vệ các máy chủ.
[d]--Chống nghe trộm thông tin.
6 - An toàn mạng theo nghĩa là bảo vệ và đảm bảo an toàn :
[a]--Phần mềm trên mạng
[b]--Tài nguyên của mạng.
[c]--Phần cứng của mạng
[d]--Kho dữ liệu
7 - Vi phạm an toàn thông tin hiểu theo nghĩa :
[a]--Can thiệp vào các hoạt động của mạng
[b]--Can thiệp vào các hoạt động của người sử dụng
[c]--Nội dung thông tin và luồng thông tin thay đổi
[d]--Từ chối dịch vụ
8 - Bảo mật là kỹ thuật che dấu thông tin không cho phép các thực thể :
[a]--Được quyền truy xuất
[b]--Từ chối dịch vụ
[c]--Không được quyền truy xuất
[d]--Được phép từ chối dịch vụ.
9 - Mật mã là quá trình chuyển đối thông tin bản rõ sang :
[a]--Dạng mã hóa (Encryption).
[b]--Dạng từ chối dịch vụ.
[c]--Phủ nhận.
[d]--Không được quyền truy xuất
10 - Tính không chối cãi (Nonreputation) nghĩa là trong quá trình trao đổi thông tin, các thực thể tham gia :
[a]--Phủ nhận các thao tác đã được thực hiện.
[b]--Không thể chối bỏ các thao tác đã được thực hiện
[c]--Từ chối dịch vụ.
[d]--Không được quyền truy xuất.
Đáp án: 1A 2D 3C 4B 5B 6B 7C 8C 9A 10B

Bài 25

1 - Firewall là một hệ thống kiểm soát, ngăn chặn :
[a]--Đột nhập bất hợp pháp từ bên ngoài vào hệ thống
[b]--Sử dụng tài nguyên của mạng.
[c]--Quyền truy xuất thông tin
[d]--Gián điệp.
2 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về truyền dữ liệu theo phương thức không liên kết:
[a]--Kiểm soát lỗi.
[b]--Kiểm soát luồng.
[c]--Loại bỏ các gói tin trùng nhau khi nhận
[d]--Độ tin cậy cao.
3 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về truyền dữ liệu theo phương thức hướng liên kết :
[a]--Có độ tin cậy cao, đảm bảo chất lượng dịch vụ và có xác nhận
[b]--Không cần độ tin cậy cao, chất lượng dịch vụ thấp.
[c]--Có xác nhận, không kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng.
[d]--Độ tin cậy cao, không xác nhận.
4 - Khẳng định nào sau đây là đúng nói về cấu trúc vật lý của mạng :
[a]--Giao thức mạng (Protocol).
[b]--Cấu hình mạng (Topology )
[c]--Phương tiện truyền
[d]--Các dịch vụ mạng.
5 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về mạng có cấu trúc điểm- điểm :
[a]--Mạng quảng bá.
[b]--Nối từng cặp node lại với nhau theo một hình học xác định.
[c]--Mạng lưu và gửi tiếp (Store - and - Forward).
[d]--Các node trung gian: tiếp nhận, lưu trữ tạm thời và gửi tiếp thông tin.
6 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về nhược điểm của mạng có cấu trúc điểm- điểm (Point to Point):
[a]--Khả năng đụng độ thông tin (Collision) thấp.
[b]--Hiệu suất sử dụng đường truyền thấp. Chiếm dụng nhiều tài nguyên
[c]--Độ trễ lớn, tốn nhiều thời gian để thiết lập đường truyền và xử lý tại các node.
[d]--Tốc độ trao đổi thông tin thấp.
7 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về đặc trưng của mạng quảng bá :
[a]--Tất cả các node cùng truy nhập chung trên một đường truyền vật lý.
[b]--Nối từng cặp node lại với nhau theo một hình học xác định.
[c]--Các node trung gian: tiếp nhận, lưu trữ tạm thời và gửi tiếp thông tin.
[d]--Khả năng đụng độ thông tin (Collision) thấp.
8 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về mạng chuyển mạch kênh :
[a]--Thiết lập liên kết vật lý, truyền dữ liệu và giải phóng liên kết giữa 2 thực thể.
[b]--Thiết lập liên kết logic, truyền dữ liệu và giải phóng liên kết giữa 2 thực thể.
[c]--Truyền dữ liệu giữa 2 thực thể.
[d]--Thiết lập liên kết và giải phóng liên kết giữa 2 thực thể.
9 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về mạng chuyển mạch gói :
[a]--Gói tin lưu chuyển trên các kết nối logic
[b]--Gói tin lưu chuyển trên các kết nối vật lý
[c]--Gói tin lưu chuyển độc lập hướng đích
[d]--Gói tin lưu chuyển trên các kết nối logic hướng đích.và trên một đường có thể có nhiều gói tin cùng lưu chuyển.
10 - Hãy chọn khẳng định nào sau đây là đúng :
[a]--Kỹ thuật datagram sử dụng trong các mạng không liên kết (Connectionless)
[b]--Kỹ thuật datagram sử dụng trong các mạng hướng liên kết
[c]--Kỹ thuật datagram sử dụng trong các mạng chuyển mạch kênh.
[d]--Kỹ thuật datagram sử dụng trong các mạng X25.
Đáp án: 1A 2D 3A 4B 5C 6C 7A 8A 9D 10A

Bài 26
1 - Trong kỹ thuật chuyển mạch kênh, trước khi trao đổi thông tin, hệ thống sẽ thiết lập kết nối giữa 2 thực thể bằng một :
[a]--Đường truyền vật lý.
[b]--Kết nối ảo.
[c]--Đường ảo.
[d]--Đường truyền logic.
2 - Kết nối liên mạng các mạng LAN, WAN, MAN độc lập với nhau bằng các thiết bị có chức năng :
[a]--Kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng.
[b]--Định tuyến (Routing).
[c]--Điều khiển liên kết.
[d]--Điều khiển lưu lượng và đồng bộ hoá.
3 - Các tầng của mô hình OSI theo thứ tự nào dưới đây ?
[a]--Vật lý, liên kết dữ liệu, mạng, vận tải, phiên, trình diễn và ứng dụng.
[b]--Vật lý, liên kết dữ liệu, vận tải, mạng, phiên, trình diễn và ứng dụng.
[c]--Vật lý, liên kết dữ liệu, mạng, vận tải, phiên, trình diễn và ứng dụng.
[d]--Vật lý, liên kết dữ liệu, mạng, TCP, IP, phiên và ứng dụng.
4 - Những thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng mạng ?
[a]--Datagram.
[b]--Khung (Frame).
[c]--Gói tin (Packed).
[d]--Cả A Và C đều đúng
5 - Tầng nào xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI ?
[a]--Tầng ứng dụng
[b]--Tầng trình bày
[c]--Tầng phiên
[d]--Tầng vận chuyển
6 - Tầng nào dưới đây thiết lập, duy trì, huỷ bỏ "các giao dịch" giữa các thực thể đầu cuối ?
[a]--Tầng mạng
[b]--Tầng liên kết dữ liệu
[c]--Tầng phiên
[d]--Tầng vật lý
7 - Tầng nào có liên quan đến các giao thức trao đổi dữ liệu ?
[a]--Tầng mạng
[b]--Tầng vận chuyển
[c]--Tầng liên kết dữ liệu
[d]--Tầng vật lý
8 - Tầng nào thực hiện việc chuyển giao các thông điệp giữa các tiến trình trên các thiết bị ?
[a]--Tầng mạng.
[b]--Tầng vận chuyển.
[c]--Tầng liên kết dữ liệu..
[d]--Tầng phiên..

9 - Điều khiển các cuộc liên lạc là chức năng của tầng nào ?
[a]--Vật lý.
[b]--Tầng mạng.
[c]--Tầng phiên.
[d]--Tầng trình bày
10 - Trong các mạng quảng bá, tầng nào điều khiển việc truy nhập đường truyền :
[a]--MAC (Medium Acces Sublayer)
[b]--LLC (Logical Link Control).
[c]--Tầng liên kết dữ liệu (Data Link).
[d]--Tầng mạng (Network)
Đáp án: 1A 2B 3C 4D 5A 6C 7B 8B 9C 10A

Bài 27
1 - Kết nối nhiều mạng sử dụng các giao thức khác nhau bằng các :
[a]--Bộ chuyển tiếp
[b]--Cổng giao tiếp
[c]--SONET
[d]--Bộ định tuyến
2 - Mô hình OSI chia hoạt động truyền thông thành..... tầng
[a]--7 tầng.
[b]--5 tầng.
[c]--3 tầng.
[d]--2 tầng.
3 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về quá trình phân mảnh gói tin:
[a]--Làm giảm thời gian xử lý
[b]--Làm tăng tính linh hoạt của mạng
[c]--Ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi dữ liệu trong mạng.
[d]--Tăng tốc độ trao đổi thông tin trong mạng
4 - Những giao thức nào sau đây thuộc tầng vận chuyển (Transport Layer) trong mô hình TCP/IP ?
[a]--UDP
[b]--IP
[c]--TCP
[d]--Cả A và C đều đúng
5 - Giao thức nào sau đây thuộc tầng mạng (Internet Layer) trong mô hình TCP/IP ?
[a]--FTP
[b]--IP
[c]--ARP
[d]--Cả B và C đều đúng
6 - Giao thức IP có những chức năng nào sau đây ?
[a]--Định tuyến các gói tin trên mạng
[b]--Phân mảnh và hợp nhất các gói dữ liệu
[c]--Kiểm soát luồng dữ liệu và kiểm soát lỗi
[d]--Tất cả đều đúng
7 - Việt Nam được trung tâm thông tin Châu Á Thái bình dương APNIC phân địa chỉ IP thuộc lớp nào:
[a]--Lớp A
[b]--Lớp B
[c]--Lớp C
[d]--Lớp D
8 - Giao thức TCP hoạt động cùng tầng với những giao thức nào:
[a]--ARP, RARP
[b]--UDP
[c]--TELNET, FTP
[d]--IP, ARP
9 - Địa chỉ IP 203.162.0.11 thuộc địa chỉ lớp nào:
[a]--Lớp A
[b]--Lớp B
[c]--Lớp C
[d]--Lớp D
10 - HTTP (Hypertex Transfer Protocol) là :
[a]--Giao thức ứng dụng cho phép các máy tính giao tiếp với nhau qua Web và có khả năng liên kết các trang Web với nhau.
[b]--Giao thức tầng vận chuyển cho phép truyền tải các trang Web.
[c]--Một thành phần tên miền.
[d]--Giao diện Web.
Đáp án: 1D 2A 3C 4D 5D 6D 7C 8B 9C 10A
Bài 28

1 - Giao thức nào cung cấp tính năng vận chuyển gói tin có độ tin cậy cao :
[a]--UDP
[b]--TCP
[c]--ARP
[d]--IP
2 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản : (HyperText Markup Language):
[a]--Là một thủ tục World Wide Web
[b]--Phương thức liên kết các file văn bản.
[c]--Là công cụ soạn thảo trang thông tin Web
[d]--Giao diện Web.
3 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tên gọi loại máy chủ cung cấp dịch vụ thư điện tử:
[a]--Web Server
[b]--Mail Server
[c]--FTP Server
[d]--Proxy
4 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị dữ liệu của tầng Process/Application:
[a]--Message (Thông điệp )
[b]--Segment/ Datagram (Đoạn/Bó dữ liệu)
[c]--Packet (Gói dữ liệu)
[d]--Frame (Khung dữ liệu).
5 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về nhược điểm lớn nhất của các phương pháp dùng thẻ bài :
[a]--Có khả năng điều hoà lưu lượng trong mạng
[b]--Khả năng phát hiện lỗi và kiểm soát luồng
[c]--Cho phép truyền khối lượng dữ liệu khác nhau
[d]--Lập chế độ ưu tiên cấp phát cho các trạm
6 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về cơ chế điều khiển lỗi:
[a]--Tranh chấp.
[b]--Truyền đồng bộ.
[c]--CRC
[d]--LLC
7 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về kỹ thuật sử dụng băng thông hiệu quả :
[a]--Điều khiển luồng cửa sổ tĩnh
[b]--Điều khiển luồng tốc độ đảm bảo.
[c]--Điều khiển luồng cửa sổ động
[d]--Điều khiển luồng tốc độ động
8 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tính năng điều khiển luồng:
[a]--Không liên kết, có báo nhận.
[b]--Hướng liên kết
[c]--Hướng liên kết, không báo nhận.
[d]--A và B đều đúng
9 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về chức năng của Token BUS :
[a]--Bổ sung định kỳ các trạm ngoài vòng logic nếu có nhu cầu truyền dữ liệu.
[b]--Thêm một trạm không còn nhu cầu truyền dữ liệu vào vòng logic.
[c]--Quản lý lỗi, khởi tạo vòng logic, khôi phục dữ liệu bị mất do gẫy vòng logic.
[d]--Tất cả đều đúng
10 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về nguyên nhân phá vỡ hệ thống trong mạng Token RING:
[a]--Một là mất thẻ bài.
[b]--Khởi tạo vòng logic
[c]--Thẻ bài "bận" lưu chuyển không dừng trên vòng
[d]--A và C đều đúng
Đáp án: 1B 2C 3B 4A 5A 6C 7C 8D 9D 10D
Bài 29

1 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về phương pháp truy nhập đường truyền có cơ chế xác nhận ACK:
[a]--CSMA/CD
[b]--TOKEN BUS
[c]--TOKEN RING
[d]--CSMA/CA
2 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về hiệu quả của phương pháp truy nhập đường truyền trong trường hợp tải nhẹ:
[a]--CSMA/CD
[b]--TOKEN BUS
[c]--TOKEN RING
[d]--Tất cả đều đúng
3 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về chuẩn IEEE 802 định nghĩa tiêu chuẩn cho những tầng nào trong mô hình OSI ?
[a]--Tầng Application và Presentation
[b]--Tầng Physical và tầng Datalink
[c]--Tầng Network và tầng Datalink
[d]--Tầng Transport và tầng Network
4 - Tầng con điều khiển truy nhập MAC là con của tầng nào trong OSI ?
[a]--Application
[b]--Physical và tầng
[c]--Datalink
[d]--Network
5 - Phương pháp truy nhập nào dưới đây lắng nghe lưu thông mạng trên đường truyền trước khi truyền dữ liệu ?
[a]--CSMA/CD
[b]--CSMA/CA
[c]--Token RING
[d]--Token BUS
6 - Chuẩn nào dưới đây đặc tả về chuẩn kiến trúc mạng cục bộ cho Ethernet, bao gồm các chuẩn tầng vật lý và tầng con MAC :
[a]--IEEE802.2.
[b]--IEEE802.3.
[c]--Token Bus
[d]--Token Ring
7 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về giao diện ISDN:
[a]--Giao diện BRI (Basic Rate Interface); giao diện PRI (Primary Rate Interface).
[b]--Giao diện giữa các tầng, cung cấp các điểm truy nhập dịch vụ.
[c]--Giao diện giữa môi trường vật lý với môi trường mạng.
[d]--Giao diện giữa người sử dụng với môi trường mạng.
8 - Hoạt động trong tầng Datalink của X25, có:
[a]--BGiao thức HDLC
[b]--Giao thức LAP-B và LAP - F
[c]--Giao thức LAP-
[d]--Giao thức LAP-D và LAP - F
9 - Hoạt động trong tầng Datalink Frame Relay, có:
[a]--Giao thức HDLC
[b]--Giao thức LAP- F
[c]--Giao thức LAP-B và LAP - F
[d]--Giao thức LAP-D và LAP - F.
10 - Cấu trúc khung thông tin của Frame Relay đơn giản hơn so với khung của X.25, vì :
[a]--Không sử dụng các thủ tục kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng và phân đoạn dữ liệu.
[b]--Không sử dụng các thủ tục điều khiển lưu lượng, điều khiển lỗi của tầng mạng.
[c]--Thực hiện việc chọn đường đơn giản.
[d]--Sử dụng một phần các chức năng ở tầng 2 và không có Header của tầng mạng.
Đáp án: 1C 2A 3A 4C 5A 6B 7A 8C 9B 10D

Bài 30
1 - Kích thước phần dữ liệu (User Data) trong khung Frame Relay tối đa :
[a]--2048 byte
[b]--128 bytes.
[c]--4096 bytes
[d]--1500 bytes
2 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về đặc trưng cơ bản SMDS:
[a]--Là một công nghệ.
[b]--Dịch vụ chuyển mạch gói không liên kết, có tính bảo mật cao
[c]--Là một mạng xương sồng.
[d]--Phát triển trên công nghệ chuyển mạch gói
3 - Những thực thể nào dưới đây là giao thức của WAN :
[a]--Frame Relay
[b]--SLIP
[c]--X25
[d]--Cả a và b đều đúng
4 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về đặc tính để phân biệt một tế bào và một gói tin :
[a]--Các tế bào nhỏ hơn một gói tin.
[b]--Các tế bào không có địa chỉ vật lý.
[c]--Các tế bào có độ dài cố định
[d]--Các gói tin có độ dài cố định
5 - Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về giao thức sử dụng trên cáp sợi quang.
[a]--Frame Relay
[b]--FDDI
[c]--SONET
[d]--Cả B và C đều đúng
6 - Giao thức nào phù hợp nhất cho việc giao vận dữ liệu quan trọng về mặt thời gian:
[a]--ATM
[b]--Frame Relay
[c]--IEEE 802.5
[d]--Cả A và C đều đúng
7 - Những Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về họ các công nghệ xDSL
[a]--IDSL; HDSL
[b]--VDSL; ADSL
[c]--Frame Relay.
[d]--Cả A và B đều đúng
8 - Những khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các mô hình kết nối ADSL :
[a]--Mô hình PPPoA (Point to Point over ATM)
[b]--Mô hình PPPoE (Point to Point over Ethernet) RFC 2516
[c]--Mô hình IP over ATM (RFC 1483R)
[d]--Tất cả đều đúng
9 - Những khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các phương pháp chống nhiễu trong kỹ thuật DSL :
[a]--Chống xuyên nhiễu
[b]--Phương pháp triệt tiếng vọng
[c]--Phương pháp chống suy hao
[d]--Cả A và B đều đúng
10 - Những khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các ưu điểm của truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói :
[a]--Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng mạng và chi phí sử dụng dịch vụ
[b]--Sử dụng hiệu quả băng thông với chất lượng dịch vụ QoS chấp nhận được.
[c]--Sử dụng hiệu quả băng thông với chất lượng dịch vụ QoS chấp nhận được.
[d]--Cả A và B đều đúng
Đáp án: 1A 2B 3D 4C 5D 6D 7D 8D 9D 10D

Bài 31
1 - Thứ tự các tầng (layer) của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là :
[a]--Application, Presentation, Session, Transport, Data Link, Network, Physical
[b]--Application, Presentation, Session, Network, Transport, Data Link, Physical
[c]--Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical
[d]--Application, Presentation, Transport, Session, Data Link, Network, Physical

2 - Lệnh PING dùng để :
[a]--Kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không?
[b]--Kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không?
[c]--Kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không?
[d]--Kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không?
3 - Thông điệp ICMP được đặt trong gói dữ liệu :
[a]--UDP
[b]--TCP
[c]--IP
[d]--Không xác định
4 - Theo mô hình OSI, định dạng ảnh JPG nằm ở tầng :
[a]--Ứng dụng
[b]--Phiên
[c]--Trình diễn
[d]--Mạng
5 - Giao thức mạng nào dưới đây được sử dụng trong mạng cục bộ LAN :
[a]--TCP/IP
[b]--NetBIOS
[c]--IPX
[d]--Tất cả các câu trên
6 - Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ?
[a]--192.168.1.2
[b]--255.255.255.254
[c]--10.20.30.40
[d]--A và C đều đúng
7 - CSMA/CD là kiểu truy cập nào trong các kiểu sau đây?
[a]--Phân chia kênh truyền (channel partitioning)
[b]--Truy cập ngẫu nhiên (random access)
[c]--Lần lượt (taking turn)
[d]--Tất cả đều sai
8 - Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows)
[a]--Nslookup
[b]--ipconfig
[c]--Route
[d]--Tracert
9 - Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets?
[a]--Lớp A
[b]--Lớp B
[c]--Lớp C
[d]--Không câu nào đúng
10 - Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn nào?
[a]--Phân tích dữ liệu
[b]--Nén dữ liệu
[c]--Đóng gói
[d]--Lọc dữ liệu
Đáp án: 1C 2B 3C 4C 5D 6D 7B 8D 9A 10C

Bài 32
1 - Hệ thống tên miền (Domain Name System) được tổ chức theo mô hình tập trung :
3 - Proxy server làm nhiệm vụ Web cache luôn đóng vai trò client :
4 - Với địa chỉ , trình duyệt sẽ sử dụng để đổi ra địa chỉ IP tương ứng
6 - Giữa hai thực thể giao vận có một đường kết nối thực sự :
7 - Giao thức TCP cung cấp đường truyền tin cậy, chính xác giữa hai tiến trình :
8 - Khi nhận được dữ liệu từ tầng ứng dụng, thực thể giao vận sẽ đóng gói toàn bộ dữ liệu vào một segment để gửi đi :
9 - UDP là giao thức không hướng nối (connectionless):
10 - Checksum trong gói dữ liệu UDP được tạo ra tại tầng ứng dụng :
Đáp án: 1B 2B 3B 4A 5B 6B 7A 8B 9A 10B

Bài 33
1 - Giao thức TCP đảm bảo gói tin đến đích trong một khoảng thời gian xác định trước:
2 - Triển khai giao thức TCP đơn giản hơn UDP :
3 - Các thực thể TCP phải tạo ra và duy trì các biến trạng thái cho mỗi kết nối :

4 - Ngay sau khi gửi gói SYN segment, phía bên gửi sẽ gửi luôn dữ liệu
5 - Có thể nói rằng sau giai đoạn thiết lập kết nối, giữa hai thực thể TCP có một đường truyền cố định thực sự :
6 - Trong lòng gói tin IP luôn chứa tiêu đề của gói tin ở tầng giao vận (TCP hay UDP) :
7 - Với địa chỉ , trình duyệt sẽ sử dụng để đổi ra địa chỉ IP tương ứng :
8 - Giả sử máy tính H gửi một yêu cầu tới Web server s2, s2 có thể xác định được địa chỉ MAC của H :
9 - Router có thể cấm máy H nhưng cho phép máy G truy cập đến server s1 :
10 - POP là giao thức truyền thư giữa chươging trình đọc thư (mail-reader) và máy chủ phục vụ thư (mail server):

Đáp án: 1B 2B 3A 4B 5B 6A 7A 8A 9A 10B
Bài 34
1 - B có thể xác định được địa chỉ MAC của A :
2 - B có thể xác định được địa chỉ MAC của H :
3 - Trong mạch ảo (VC), mỗi gói tin được định tuyến một cách độc lập
4 - B có thể xác định được tất cả các địa chỉ MAC của Router
5 - Khi nhận được dữ liệu từ tầng ứng dụng, thực thể giao vận sẽ đóng gói toàn bộ dữ liệu vào một segment để gửi đi :
6 - Khi một IP datagram chuyển từ máy tính A đến máy tính B, việc phân mảnh xảy ra nhiều nhất một lần :
7 - Đọc tiêu đề TCP có thể xác định được máy tính nào gửi và máy tính nào nhận gói tin :
8 - Trong topo dạng Star, nếu một máy tính bị hỏng, nó sẽ làm cho toàn bộ thệ thống mạng ngừng hoạt động :
9 - Topo dạng Ring sử dụng các terminator :
10 - Giao thức POP được sử dụng rộng rãi hơn IMAP :
Đáp án: 1A 2A 3B 4A 5B 6B 7B 8B 9B 10A

Bài 35
1 - Tên một máy tính (ví dụ yahoo.com, cnn.com) có thể ứng với nhiều địa chỉ IP khác nhau
2 - Do khác biệt về kích cỡ, két cấu và khả nâng truyền dữ liệu ở những vận tốc khác nhau, nên cáp mảnh và cáp dây không thể dùng trong cùng một mạng :
3 - Nhằm đảm bảo phát nhanh thẻ bài, tất cả máy tính trên mạng Token Ring đều được gán một địa chỉ :
4 - Hệ thống email cao cấp hơn có thể kèm cả tiếng nói lẫn hình ảnh video theo thông điệp :
5 - Trong môi trường máy khách/máy phục vụ (server/client), máy phục vụ gửi toàn cơ sở dữ liệu qua mạng đến máy khách, sao cho máy khách có thể truy cập toàn cơ sở dữ liệu cùng lúc, giúp tăng tốc độc tìm kiếm dữ liệu :
6 - Nhiều đối tượng (chẳng hạn file ảnh) có thể gửi qua cùng một kết nối TCP trong trường hợp kết nối không liên tục :
7 - Phần lớn lỗi trên mạng xảy ra tại tầng Physical trong mô hình OSI :
8 - Trình tiện ích FPT hoạt động như một tác nhân giúp người dùng định vị tài liệu trên Internet :
9 - Các thực thể TCP phải tạo ra và duy trì các biến trạng thái cho mỗi kết nối :
10 - Trong cấu hình Star, nếu trung tâm điểm nối tất cả máy tính bị hỏng thì toàn bộ mạng sẽ ngưng hoạt động :
Đáp án: 1A 2B 3B 4A 5B 6B 7A 8B 9A 10A

Bài 36
1 - Do mỗi máy tính trên bus đều có địa chỉ, nên nhiều máy tính có thể gửi dữ liệu cùng lúc lên mạng mà vẫn đảm bảo được rằng dữ liệu sẽ đến đúng máy tính :
2 - Nhằm giúp chuyển dữ liệu lên cáp mạng, máy tính dành toàn bộ bộ nhớ cho card mạng :
3 - Cả card mạng ở máy gửi và card mạng ở máy nhận đều phải thống nhất với nhau về vận tốc truyền :
4 - Một tiến trình server có thể đồng thời lắng nghe một TCP port và một UDP port :
5 - Trong lòng gói tin IP luôn chứa tiêu đề của gói tin ở tầng giao vận (TCP hay UDP) :
6 - Proxy server làm nhiệm vụ Web cache luôn đóng vai trò client :
7 - Hệ thống tên miền (Domain Name System) được tổ chức theo mô hình tập trung :
8 - Một TCP segment có bit FIN trong trường tiêu đề được thiết lập (có giá trị 1) đủ để đóng toàn bộ kết nối TCP :
9 - Giao thức định tuyến BGP được sử dụng để trao đổi các hàng trong bảng định tuyến giữa các hệ thống tự trị (AS) :
Đáp án: 1B 2B 3A 4A 5A 6B 7B 8B 9A 10B

Chúc các bạn học tốt


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
 Post subject: Re: Bài tập mạng máy tính
PostPosted: Thu Feb 24, 2011 10:51 am 
Offline

Joined: Fri Feb 18, 2011 10:56 am
Posts: 25
---------
Đây là những câu hỏi và trả lời đã được chọn lọc, các bạn tham khảo nha

An toàn mạng theo nghĩa là bảo vệ và đảm bảo an toàn .....
Tài nguyên.của mạng.
ARP tìm địa chỉ vật lý của trạm đích để tầng ....
Liên kết dữ liệu xây dựng khung thông tin (Frame)
ATM có tốc độ trao đổi thông tin từ ...
155 Mbps đến 622 Mbps
Bảo mật là kỹ thuật che dấu thông tin không cho phép các thực thể...
Không được quyền truy xuất
Bảo vệ các tài nguyên thông tin trên mạng là cần thiết và cấp bách, vì...
Nhiều người sử dụng và phân tán về mặt vật lý
Các giao thức ứng dụng hoạt động trên...
Tầng ứng dụng.
Các mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan điểm ...
Có cấu trúc đa tầng .
Các tầng của mô hình OSI theo thứ tự nào dưới đây ?
Vật lý, liên kết dữ liệu, mạng, vận chuyen, giao dich, trình bay , ứng dụng.
Các trạm của mạng cục bộ Token Ring hoạt động như là một bộ chuyển tiếp (Repeater) hỗ trợ cho sự…
Khuếch đại tín hiệu suy hao
Cáp nối có khoảng cách xa, sử dụng Repeater để
Khuếch đại tín hiệu.
Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp A là....
Bit 1: 0, bit 2- 8: NetID, 9-32: HostID
Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp B là....
Bit 1-2: 10, bit 3- 16: NetID, 17-32: HostID
Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp C là....
Bit 1-3: 110, bit 4- 24: NetID, 25-32: HostID
Cấu trúc khung thông tin của Frame Relay đơn giản hơn so với khung của X.25, vì :
a Sử dụng một phần các chức năng ở tầng 2 và không có Header của tầng mạng.
Chuẩn nào dưới đây đặc tả về chuẩn kiến trúc mạng cục bộ cho Ethernet, bao gồm các chuẩn tầng vật lý và tầng con MAC.
b IEEE802.3.
Chuẩn H.323 là một tập các giao thức và thủ tục cung cấp các dịch vụ đa phương tiện với thời gian thực qua mạng.....
Mạng đường dài WAN.
Chức năng của tầng liên kết dữ liệu là ....
a Tạo khung thông tin (Frame),
Chức năng của tầng mạng là ....
a Thực hiện chọn đường
Chức năng của tầng trình bày là chuyển đổi...
b Ngôn ngữ người sử dụng về ngôn ngữ chung của mạng
Chức năng của tầng vận chuyển là ....
a Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End).
Chức năng của tầng vật lý là ...
a Đảm bảo các yêu cầu truyền/nhận các chuỗi bít qua các phương tiện vật lý.
Chuyển mạch mềm có khả năng tích hợp các ứng dụng...
.a Của nhà cung cấp dịch vụ khác nhau
Công nghệ ADSL là công nghệ đường dây thuê bao số truy nhập......
d Đối xứng

Công nghệ DSL cho phép tận dụng miền tần số cao để truyền tín hiệu tốc độ cao trên …
a Đôi dây cáp đồng thông thường.
Công nghệ nào sau đây có độ đài của khung dữ liệu cố định:
d ATM
CSMA/CD là phương pháp truy nhập ngẫu nhiên sử dụng cho mạng có cấu trúc hình ...
a Vòng (RING)
Dịch vụ VoIP truyền thoại sử dụng giao thức.....
a IP
Dữ liệu trong mạng Frame Relay được tổ chức thành các khung có độ dài.....
a Không cố định
Dữ liệu truyền từ tầng thứ i của hệ thống phát sang tầng thứ i của hệ thống nhận (trừ tầng thấp nhất- tầng vật lý) bằng cách truyền ..
b Gián tiếp
Địa chỉ IP 203.162.0.11 thuộc địa chỉ lớp nào:
c Lớp C
Điều khiển các cuộc liên lạc là chức năng của tầng nào ?
c Tầng trinh bay.
Điểm truy nhập dịch vụ SAP (Service Access Point) là gì ?
a Nơi trao cung cấp dịch vụ các tầng kề nhau.
Độ dài của khung dữ liệu của ATM là....
a 53 byte
Fast Ethernet còn được gọi là.....
a 100BaseT
FDDI không được sử dụng cho các mạng diện rộng WAN có bán kính lớn hơn
b 100 km
Firewall là một hệ thống kiểm soát, ngăn chặn ....
.a Đột nhập bất hợp pháp từ bên ngoài vào hệ thống
Giao thức IP là giao thức....
a Không liên kết
Giao thức TCP là giao thức....
a Hướng liên kết
Giao thức UDP được sử dụng cho những ứng dụng...
c Không yêu cầu độ tin cậy cao
Giao thức IP có những chức năng nào sau đây ?
a Định tuyến các gói tin trên mạng,
b Phân mảnh và hợp nhất các gói dữ liệu,
c Kiểm soát luồng dữ liệu và kiểm soát lỗi
Giao thức nào cung cấp tính năng vận chuyển gói tin có độ tin cậy cao:
b TCP
Giao thức nào phù hợp nhất cho việc giao vận dữ liệu quan trọng về mặt thời gian:
d ATM
Giao thức nào sau đây thuộc tầng mạng (Internet Layer) trong mô hình TCP/IP ?
b IP, d ARP
Giao thức TCP hoạt động cùng tầng với những giao thức nào:
b UDP
Gói dữ liệu trong một tầng bất kỳ gồm những thành phần nào ?
c Header, d Dữ liệu của tầng kề trên.
H
Hãy chọn ...... sau:
Xác thực là các hoạt động kiểm tra tính xác thực của một thực thể giao tiếp trên mạng. Một thực thể có thể là .....
. a Một người sử dụng, một chương trình, một thiết bị phần cứng.
Bên phát, dữ liệu được các giao thức ở các tầng thấp cắt hành những gói có kích thước cố định. Quá trình này gọi là quá trình..... Ngược với bên phát, bên thu, dữ liệu cần phải được hợp lai thành thông điệp thích hợp ở tầng ứng dụng (Application).
B Phân đoạn
Hãy chọn ...... sau: Các giao thức tầng mạng X25 đảm bảo trao đổi thông tin có tỷ lệ lỗi thấp, với xác suất lớn các gói tin được gửi tới đích không có lỗi và đúng thứ tự. Công nghệ .... rất cần thiết đối với các đường truyền có độ tin cậy không cao.
b X25
Hãy chọn ...... sau: Các Node mạng giao tiếp với thiết bị đầu cuôí qua giao diện UNI và thiết bị chuyển mạch ATM giao tiếp với những thiết bị khác qua giao diện
a NNI (Network Network Interface).
Hãy chọn ...... sau: Các tình huống bất thường trong quá trình IP hoạt động được giao thức... thống kê và báo cáo
a ICMP.
Hãy chọn ...... sau: Cáp sợi quang có khả năng truyền dữ liệu với dung lượng lớn, tốc độ cao hơn so với các loại cáp ...........
a Cáp xoắn đôi có vỏ bọc, không vỏ bọc và cáp đồng trục đồng trục.
Hãy chọn ...... sau: Cáp sợi quang không thể bị....
c Đặt máy nghe trộm
Hãy chọn ...... sau: Cáp sợi quang truyền tín hiệu dữ liệu ........... dưới dạng xung ánh sáng.
. a Số (Digital)
Hãy chọn ...... sau: CSMA, giải thuật Non - Persistent tránh được ......Tuy nhiên, có nhiều thời gian “chết” của đường truyền:
a Xung đột
Hãy chọn ...... sau: Giao thức IP là giao thức không liên kết, cung cấp địa chỉ logic cho giao diện vật lý của mạng. Thực hiện việc....
d Phân mảnh và đóng gói thông tin
Hãy chọn ...... sau: Giao thức TCP là giao thức hướng liên kết....
a Truyền dữ liệu có độ tin cậy cao
Hãy chọn ...... sau: Khi dữ liệu được chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới kề nó, gói dữ liệu được bổ sung thêm thông tin điều khiển trong phần
d Header (tiêu đề gói).
Hãy chọn ...... sau: Loại cáp xoắn đôi có vỏ bọc ít bị .......và có tốc độ truyền cao với khoảng cách xa so với cáp xoắn đôi không vỏ bọc
a Nhiễu.
Hãy chọn ...... sau: Mạng Ethernet theo chuẩn ……sử dụng cáp sợi quang, tốc độ truyền 10 Mb/s, phạm vi cáp 4km. Chuẩn này phân thành 3 dạng con: 10BASE-FL, 10BASE-FB và 10BASE-FP.
a 10BASE -F.
Hãy chọn ...... sau: Mục tiêu kết nối các máy tính thành mạng là cung cấp các ......... đa dạng, chia sẻ tài nguyên chung và giảm bớt các chi phí về đầu tư trang thiết bị.
a Dịch vụ mạng.
Hãy chọn ...... sau: Trong các mạng IP, không đảm bảo tất cả các gói tin đều đến đích an toàn và đúng thứ tự. Các gói tin có thể bị mất (Packet Loss) khi mạng bị quá tải .hay trong trường hợp.....hoặc do đường kết nối không đảm bảo.
c Nghẽn mạng.
Hãy chọn ...... sau: Trong mạng chuyển mạch gói, các gói tin của một thông điệp có thể truyền độc lập trên nhiều tuyến hướng đích và các gói tin của nhiều thông điệp khác nhau có thể cùng truyền ....... tuyến liên mạng.
a Trên một
Hãy chọn ...... sau: Trong quá trình trao đổi thông tin, tại bên phát, các gói dữ liệu được thêm vào một số thông tin điều khiển. Quá trình này gọi là quá trình .........
a Đóng gói (Encapsulation)
Hãy chọn ...... sau: Trượt là sự chênh lệch thời gian đến của các gói tin từ nguồn đến đích.Thời gian trượt tỷ lệ thuận với dung lượng của bộ đệm càng lớn thì thời gian gây trễ ra càng tăng. Việc tính toán dung lượng của bộ đệm thích hợp đối với từng hệ thống là rất cần thiết sao cho tránh được trượt mà thời gian trễ không làm giảm ....... của hệ thống.
a Chất lượng- QoS.
Hãy chọn ...... sau: Truyền dữ liệu theo phương thức .... không yêu cầu có độ tin cậy cao, không yêu cầu chất lượng dịch vụ và không yêu cầu xác nhận. Ngược lại, truyền theo phương thức kênh ảo yêu cầu có độ tin cậy cao, đảm bảo chất lượng dịch vụ và có xác nhận.
c Không liên kết
Hãy chọn: Các giao thứcmạng chuyển mạchgói X25 đặc tả các thủ tục quản lý lưu lượng, quản lý tắc nghẽn và xử lý lỗi, đảm bảo tính thống nhất, toàn vẹn thông tin trên đường truyền đã trở nên phức tạp, cồng kềnh, làm giảm .. .... trong mạng truyền dẫn quang.
a.Thông lượng
Hãy chọn: Các phương pháp mật mã dùng một khoá mã hoá và một khoá cho giải mã đòi hỏi người gửi và người nhận phải biết khoá và giữ ...... Phân phối khoá một cách an toàn trong môi trường nhiều người sử dụng là rất khó khăn.
b Bí mật.
Hãy chọn: Các tầng được chồng lên nhau, trong mỗi tầng có nhiều thực thể thực hiện một số chức năng nhằm cung cấp một số ........, thủ tục cho các thực thể tầng trên hoạt động
a Dịch vụ.
Hãy chọn: Cấu trúc mạng hình vòng là một chuỗi kết nối các node lại với nhau tạo thành vòng tròn. Vì vậy Ring LAN không phải là mạng ... như Ethernet. Công nghệ Ring LAN là số hoá, cơ chế cảm nhận sóng mang là tín hiệu tương tự. Ring LAN thường sử dụng chuẩn 802.5
a Quảng bá
Hãy chọn: Chuẩn ......đặc tả mạng cục bộ hình vòng (RING), sử dụng thẻ bài Token RING để điểu khiển truy nhập đường truyền. IEEE 802.5 bao gồm cả tầng vật lý và tầng con MAC.
d IEEE 802.5
Hãy chọn: Chuẩn H.323 bao gồm các thành phần và giao thức sau : Báo hiệu cuộc gọi H.225; Điều khiển truyền thông H.245; Mã hoá và giải mã Audio G.711, G.722, G.723, G.728, G.729.; Mã hoá và giải mã Video H.271, H.263; chia sẻ dữ liệu- T.120 và Giao vận truyền thông.....
a RTP/RTCP.
Hãy chọn: Chuẩn...... là chuẩn đặc tả mạng tích hợp dữ liệu và tiếng nói, giải thông tổng cộng là 16 Mb/s. Chuẩn này còn được gọi là Isochronous Ethernet(IsoEnet) và nó được thiết kế cho các môi trường có lượng lưu thông lớn.
a IEEE 802.9
Hãy chọn: Chức năng chủ yếu của một ..... là liên kết các mạng khác nhau về vật lý và chuyển đổi các gói tin từ mạng này sang mạng khác, quyết định đường đi của các gói đến node đích.
c Router
Hãy chọn: Chức năng của các tầng trong mô hình OSI là được cung cấp dịch vụ bởi......và che dấu hoạt động dịch vụ của tầng kề trên.
a Tầng kề dưới.
Hãy chọn: Chức năng của tầng liên kết dữ liệu là kiến tạo ......., kiểm soát luồng và kiểm soát lỗi.
a Khung thông tin (Frames),
Hãy chọn: Chức năng của tầng phiên là quản lý các cuộc liên lạc giữa các thực thể bằng cách thiết lập, duy trì, đồng bộ hoá và huỷ bỏ các phiên truyền thông giữa.....
a Các ứng dụng.
Hãy chọn: Chức năng tầng....... là đảm bảo các yêu cầu truyền/nhận các chuỗi bít qua các phương tiện vật lý.
a Vật lý
Hãy chọn: Cơ chế phân phối nhãn với mục đích trao đổi các thông tin liên kết nhãn trong mạng MPLS đảm bảo cho các bộ ... liền kề có thể cập nhật, duy trì và thống nhất với nhau về giá trị nhãn cho các FEC trong cơ sở dữ liệu nhãn.
a Định tuyến.
Hãy chọn: Công nghệ chuyển mạch mềm có khả năng tích hợp và phát triển các phần mềm thông minh của các nhà cung cấp dịch vụ, khai thác tiềm năng của mạng trong tương lai. Và dễ dàng ...... dịch vụ mới từ nhà cung cấp thứ ba đồng thời cho phép người sử dụng có thể tự phát triển ứng dụng và dịch vụ.
c Tích hợp
Hãy chọn: Độ phức tạp của các phương pháp Token lớn hơn nhiều so với CSMA/CD, xử lý đơn giản hơn. Trong điều kiện ... phương pháp thẻ bài không cao, vì trạm có thể đợi đến lượt có thẻ bài. Ngược lại, phương pháp thẻ bài hiệu quả trong điều kiện tải nặng.
a Tải nhẹ
Hãy chọn: Đơn vị dữ liệu giao thưc PDU(Protocol Data Unit) bao gồm ... được thêm vào đầu đơn vị dữ liệu dịch vụ SDU.
a Thông tin điều khiển PCI.
Hãy chọn: Dữ liệu trong tầng3 của X.25 sẽ được chia thành các gói tin. Đầu mỗi gói được bổ sung phần Network Header. Các gói này sẽ được chuyển xuống tầng 2, các hàm chức năng của LAP-B sẽ bổ sung .. ....và các Flag vào mỗi gói tạo thành các khung LAP-B và các khung được chuyển xuống tầng vật lý để truyền đến đích
a Layer 2 Header .
Hãy chọn: Ethernet có cấu hình Bus và Star - Bus, sử dụng phương pháp truy nhập ... Vận tốc truyền có thể đạt từ 10Mbps, 100Mbps đến 10Gbps với các loại cáp đồng trục mảnh, cáp đồng trục dày, cáp xoắn đôi, cáp quang ...
a CSMA/CD
Hãy chọn: Frame Relay loại bỏ hoàn toàn các thủ tục ở ......trong mô hình OSI. Chỉ một số chức năng chính ở tầng 2 được thực hiện. Vì vậy tốc độ truyền trong mạng Frame Relay cao hơn nhiều so với X25.
a Tầng mạng
Hãy chọn: Giải phóng liên kết nghĩa là giải phóng các tài nguyên của hệ thống được cấp phát cho quá trình ......và truyền dữ liệu, sẵn sàng cấp phát cho liên kết tiếp theo.
a Thiết lập liên kết
Hãy chọn: Giải thuật 1- Persistent trong kỹ thuật CSMA giảm được...... nhưng khả năng xảy ra xung đột sẽ cao hơn.
a Thời gian “chết” của đường truyền
Hãy chọn: Giải thuật p- Persistent trong kỹ thuật CSMA có thể tối thiểu hoá được khả năng ...
a Xung đột và thời gian “chết” của đường truyền
Hãy chọn: Hàm Confirm được thực thể cung cấp dịch vụ sử dụng để xác nhận hoàn tất các thủ tục đã được yêu cầu từ trước bởi hàm dịch vụ nguyên thủy .....
a Request
Hãy chọn: Hàm Indication được một thực thể chỉ báo yêu cầu cung cấp ....
a Dịch vụ.


Hãy chọn: Hội tụ mạng là sự tích hợp nhiều công nghệ, phương tiện truy nhập và truyền thông, giao thức, tài nguyên dữ liệu và ứng dụng khác nhau trên một cơ sở hạ tầng và quản lý chung nhằm tạo ra ......., cung cấp đổng thời..nhiều loại hình dịch vụ với chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng.
d Một mạng truyền thông mới.
Hãy chọn: IP cung cấp các dịch vụ Datagram, kết nối các mạng con thành liên mạng, truyền dữ liệu theo phương thức....
a Chuyển mạch gói IP Datagram
Hãy chọn:IP Header được thêm vào đầu các gói tin và được… tầng liên kết dữ liệu truyền theo dạng khung dữ liệu (Frame)
a Giao thức.
Hãy chọn: Kênh ảo và đườngdẫn ảo có thể nhậndiện qua các trường VCI và VPI trong Header của. ATM Trong một đường dẫn ảo có thể có nhiều kênh ảo và kênh ảo trong các đường dẫn ảo khác nhau có thể có cùng một VCI. Do đó một .... hoàn toàn có thể xác định bởi sự kết hợp giữa VPI và VCI.
a Kênh ảo
Hãy chọn: LAP-D thực hiện các chức năng cung cấp dịch vụ thiết lập một hay nhiều liên kết Data Link trên cùng kênh D cho các hoạt động của các thực thể .. .., tạo khung, kiểm soát đồng bộ, phát hiện lỗi và kiểm soát luồng
b Tầng mạng
Hãy chọn: Lỗ hổng loại A cho phép người sử dụng ........ Lỗ hổng loại này rất nguy hiểm, có thể làm phá hủy toàn bộ hệ thống.....
a Truy nhập từ xa bất hợp pháp vào hệ thống
Hãy chọn: Lổ hổng loại B cho phép người sử dụng ....... Mức nguy hiểm trung bình. Thường xuất hiện trong các ứng dụng, dẫn đến lộ thông tin.....
c Thêm các quyền không hợp lệ
Hãy chọn: Mạng Frame Relay cung cấp ..... theo yêu cầu của người sử dụng, do đó cũng cho phép thuê bao có thể thực hiện được tất cả các loại truyền thông.
a Băng thông.
Hãy chọn: Mô hình NGN của SIEMENS với tên gọi là SURPASS, có cấu trúc phân tán, có các cơ chế truy nhập đa dịch vụ, truyền tải trên IP/MPLS và giao diện quang, quản lý mạng SNMP trên nền JAVA/CORBA. Giao diện người sử dụng
a HTTP.
Hãy chọn: Mỗi một lớp giao thức có hai đặc trưng, đặc trưng dịch vụ và đặc trưng ..... Đặc trưng dịch vụ.là các tham số dịch vụ trong các hàm nguyên thủy. Đặc trưng giao thức bao gồm khuôn dạng PDU, các tham số dịch vụ sử dụng cho mỗi một loại PDU và phương thức hoạt động của thực thể giao thức.
a Giao thức
Hãy chọn: Một trong những chức năng của ....là chọn đường đi của dữ liệu từ node nguồn đến node đích
a Tầng mạng.
Hãy chọn: Mục đích của mỗi một tầng là cung cấp các dịch vụ cho ..... và bảo vệ cho tầng kề dưới khỏi những chi tiết về cách thức dịch vụ được thực hiện.
a Tầng kề trên.
Hãy chọn: Mục tiêu chính của ISDN là chuẩn hoá tất cả các thiết bị đầu cuối, cho phép các phương tiện như âm thanh , hình ảnh, văn bản được tích hợp chung vào một mạng duy nhất. Nhằm sử dụng có hiệu quả các .. .. của mạng.
a Tài nguyên
Hãy chọn: Mục tiêu kết nối các máy tính thành mạng là cung cấp các ...... đa dạng, chia sẻ tài nguyên chung và giảm bớt các chi phí về đầu tư trang thiết bị.
a Dịch vụ mạng.


Hãy chọn: Nếu một mạng nhận dữ liệu từ một mạng khác, kích thước gói dữ liệu lớn hơn .... của nó, dữ liệu sẽ được chia thành nhiều gói nhỏ hơn để chuyển tiếp, quá trình này gọi là quá trình phân mảnh dữ liệu:
a MTU
Hãy chọn: Nguyên nhân gâytrễ khi truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói có thể do chờ đủ .... . để xử lý ở các bộ mã hóa; thời gian mã hóa và đóng gói dữ liệu; trễ khi truyền qua mạng và do các bộ đệm chống Jitter ở phía thu.
d Khung dữ liệu
Hãy chọn: Nguyên tắcchuyển mạch nhãn MPLSnhư sau: Gói tin chưa được gán nhãn MPLS được chuyển đến LER để chuyển quamạng ........; LER sẽ xácđịnh và phân loại gói tin vào các lớp FEC. Header MPLS của gói tin sẽ được chèn thêm một hoặc nhiều nhãn trước gói tin. Sau đó, gói tin được chuyển đi trên hầm để đến Router tiếp theo trên đường đến đích.
a MPLS
Hãy chọn: Nhược điểm của mạng kiểu điểm - điểm là hiệu suất sử dụng đường truyền thấp. Chiếm dụng nhiều tài nguyên và .... để thiết lập đường truyền để xử lý tại các node. Vì vậy tốc độ trao đổi thông tin thấp.
c Tiêu tốn nhiều thời gian
Hãy chọn: Phương pháp mã hoá công khai: một khoá công khai để mã hoá và một ...... để giải mã. Không thể suy ra khoá bí mật từ khoá công khai và ngược lại nhờ các hàm toán học đặc biệt
a Khoá bí mật
Hãy chọn: Phương thức tấn công từ chối dịch vụ DoS (Dinal of Services). Mức nguy hiểm thấp, có thể làm ngưng trệ ........ hoặc chiếm quyền truy nhập.
a Không phá hỏng dữ liệu.
Hãy chọn: Quá trình thêm Header vào đầu gói tin khi qua mỗi tầng được gọi là.... Khi nhận dữ liệu sẽ diễn ra theo chiều ngược lại, qua mỗi tầng các gói tin sẽ tách bỏ Header thuộc nó trước khi chuyển dữ liệu lên tầng trên.
a Đóng gói
Hãy chọn: SMDS là một dịch vụ dữ liệu không liên kết. SMDS thiết lập một.......giữa thực thể nguồn và đích, các tế bào dữ liệu truyền đi một cách độc lập với nhau và không theo thứ tự.
b Kênh ảo (Virtual Circuit)
Hãy chọn: Tầng 2 bên thu, tái tạo ..... thành các khung thông tin. Thực hiện kiểm soát lỗi , kiểm soát lưồng, kiểm soát lưu lượng, ngăn không để nút nguồn gây “ ngập lụt” dữ liệu cho bên thu có tốc độ thấp hơn.
a Chuỗi bít
Hãy chọn: Tầng 2 thực hiện việc tạo các.. ..dữ liệu, truyền các khung tuần tự và xử lý các thông điệp xác nhận từ bên máy thu gửi về. Tháo gỡ các khung thành chuỗi bít không cấu trúc chuyển xuống tầng vật lý.
a Khung (Frame)
Hãy chọn: Tầng mạng(Network Layer) thực hiện các chức năng chọn đường (Routing) cho các ....từ nguồn tới đích có thể trong cùng một mạng hoặc giữa các mạng khác nhau
a Gói tin
Hãy chọn: Tầng phiên cho phép người sử dụng trên các máy khác nhau thiết lập, duy trì, huỷ bỏ và đồng bộ ........ truyền thông giữa họ với nhau .
a Phiên
Hãy chọn: Tầng ứng dụng(Application Layer) gồm nhiều ..... cung cấp các phương tiện cho người sử dụng truy cập vào môi trường mạng và cung cấp các dịch vụ phân tán.
a Giao thức ứng dụng
Hãy chọn: Tầng vận chuyển Host to Host thực hiện kết nối giữa hai máy chủ trên mạng bằng các giao thức....
a TCP và UDP.


Hãy chọn: Tập hợp các giao thức mạng chuyển mạch gói ...
d X25
Hãy chọn: TCP là một giao thức hướng liên kết, tức là trước khi truyền dữ liệu, thực thể … …thương lượng để thiết lập một kết nối logic tạm thời, tồn tại trong quá trình truyền số liệu:
a TCP phát và thực thể TCP thu
Hãy chọn: TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) là chồng ...... cùng hoạt động nhằm cung cấp các phương tiện truyền thông liên mạng.
a Giao thức.
Hãy chọn: Thông thường, độ dài một gói dữ liệu IP lớn hơn nhiều lần độ dài khung dữ liệu trong tầng liên kết dữ liệu. Vì vậy cần thiết phải có cơ chế .. .
a Phân mảnh khi phát và hợp nhất khi nhận.
Hãy chọn: Toàn vẹn dữ liệu nghĩa là thông tin trong các kho dữ liệu hoặc trên đường truyền khi...... thì không thể tiến hành biến đổi một cách ngẫu nhiên hoặc cố ý.
a Chưa được uỷ quyền
Hãy chọn: Token BUS: để cấp phát đường truyền cho một trạm, một thẻ bài được lưu chuyển trên một....giữa các trạm có nhu cầu. Khi một trạm nhận được thẻ bài nó có quyền truy nhập đường truyền trong một thời gian xác định. Khi truyền hết dữ liệu hoặc hết thời gian cho phép, nó chuyển thẻ bài cho trạm tiếp theo.
a Vòng logic
Hãy chọn: Trong kỹ thuật Token BUS, một vòng logic được xác định bằng một chuỗi các trạm có ... Mỗi trạm được biết địa chỉ của trạm liền kề trước và Thứ tự .trạm cuối cùng liền kề với trạm đầu tiên của vòng .Các trạm chưa có nhu cầu truyền thì không đưa vào vòng logic và chỉ có thể tiếp nhận dữ liệu.
a. Thứ tự logic độc lập với thứ tự vật lý;
Hãy chọn: Trong kỹ thuật Token Ring, sự quay về lại trạm nguồn của thẻ bài nhằm tạo ra ... Trạm đích gửi vào Header các thông tin về kết quả tiếp nhận: trạm đích không tồn tại hoặc không hoạt động; trạm đích không sao chép được dữ liệu; dữ liệu có lỗi.
a Cơ chế báo nhận tự nhiên
Hãy chọn: Trong mạng kiểu quảng bá (Point to Multipoint, Broadcasting) tất cả các node ....... chung trên một đường truyền vật lý.
a Truy nhập
Hãy chọn: Trong mạngVoFR, tổng đài PBX đượckết nối với nhau bằng các kênh ảo. Tốc độ các kênh kết nối có thể thay đổi để thích ứng truyền thoại hay số liệu. Khi truyền thoại trong mạng. ... các gói dữ liệu thoại sẽ được ưu tiên hơn so với các gói dữ liệu khác.
a Frame Relay
Hãy chọn: Trong mô hình TCP/IP, dữ liệu chuyển từ tầng ứng dụng đến tầng vật lý, khi qua mỗi tầng ....được thêm vào trướcc phần dữ liệu:
a Header
Hãy chọn: Trong quá trình đóng gói dữ liệu, nếu kích thước của một gói lớn hơn kích thước cho phép, tự động... ....thành nhiều gói nhỏ và thêm Header vào mỗi gói tin:
d Phân mảnh
Hãy chọn: Truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói, tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng mạng và chi phí sử dụng dịch vụ. Tận dụng được các mạng chuyển mạch gói có sẵn. Đặc biệt là mạng Internet để thực hiện các cuộc gọi đường dài có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí cuộc gọi so với việc thực hiện cuộc gọi thông qua mạng ...... thông thường.
b Chuyển mạch kênh.Hãy chọn:UDP là giao thức... sử dụng cho các tiến trình không yêu cầu độ tin cậy cao, không có cơ chế xác nhận ACK, không đảm bảo chuyển giao các gói dữ liệu đến đích và theo đúng thứ tự và không thực hiện loại bỏ các gói tin trùng lặp:
a Không liên kết
Hãy chọn: Ưu điểm nổi bật của ADSL là cho phép sử dụng đồng thời trên một đường dây thoại cho dịch vụ thoại và số liệu, vì ADSL truyền ở ..... (4400 Hz -1,1 MHz) không ảnh hưởng tới tín hiệu thoại.
c Miền tần số cao.
Hãy chọn: Mục tiêu kết nối các máy tính thành mạng là cung cấp các ..... đa dạng,
a Dịch vụ mạng.
Hãy chọn: Trong mỗi một tầng,......... được thêm vào đầu hay cuối các gói dữ liệu
a Thông tin điều khiển.
Hãy chọn:Khi đóng vai trò là một mạng xương sống (Backbone), FDDI liên kết các thiết bị mạng khác nhau như ... để tạo thành một mạng diện rộng WAN hoặc một mạng đô thi MAN
a Router, Switch, Brigde
Hãy chọn:Một gói ARP Request gửi quảng bá cho tất cả các node yêu cầu tìm kiếm địa chỉ vật lý và trả lời.bằng một ....
d Gói ARP Rely có chứa địa chỉ vật lý.
Hoạt động trong tầng Datalink của X25, có:
a Giao thức LAP-B
Hoạt động trong tầng Datalink Frame Relay, có:
a Giao thức LAP- F
HTTP (Hypertex Transfer Protocol) là : a Giao thức ứng dụng cho phép các máy tính giao tiếp với nhau qua Web và có khả năng liên kết các trang Web với nhau.
Hãy chọn Khẳng định: a Kỹ thuật datagram sử dụng trong các mạng không liên kết (Connectionless)
I, K
ICMP là giao thức điều khiển của tầng IP, sử dụng để thông báo...
a Lỗi và các thông tin trạng thái khác.
IEEE 802.5 qui định kích thước tối đa Frame là....
a Không qui định
ISDN có 3 loại kênh cơ bản: kênh D, kênh B và kênh H, được phân biệt với nhau về
:c Chức năng và tốc độ

Kết nối liên mạng các mạng LAN, WAN, MAN độc lập với nhau bằng các thiết bị có chức năng......
.. b Định tuyến (Routing).
Kết nối nhiều mạng sử dụng các giao thức khác nhau bằng các...
d Bộ định tuyến.
Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói mạng có cấu trúc điểm- điểm là.
a Mạng lưu và gửi tiếp (Store - and - Forward).
Khẳng định khi nói về đặc trưng của mạng quảng bá
. a Tất cả các node cùng truy nhập chung trên một đường truyền vật lý.
Khẳng định khi nói về độ dài gói tin cực đại MTU (Maximum Transfer Unit)....
a Trong các mạng khác nhau là khác nhau.
Khẳng định khi nói về mạng chuyển mạch gói
d Gói tin lưu chuyển trên các kết nối logic hướng đích.và trên một đường có thể có nhiều gói tin cùng lưu chuyển.
Khẳng định khi nói về mạng chuyển mạch kênh.
a Thiết lập liên kết vật lý, truyền dữ liệu và giải phóng liên kết giữa 2 thực thể
Khẳng định khi nói về nhược điểm của mạng có cấu trúc điểm- điểm (Point to Point):
c Độ trễ lớn, tốn nhiều thời gian để thiết lập đường truyền và xử lý tại các node.
Khẳng định khi nói về truyền dữ liệu theo phương thức không liên kết là:
a Độ tin cậy thấp.
Khẳng định khi nói về truyền dữ liệu theo phương thức hướng liên kết:
a Có độ tin cậy cao, đảm bảo chất lượng dịch vụ và có xác nhận
Khẳng định nói cấu trúc vật lý của mạng là:
a Cấu hình mạng (Topology )
Khẳng định khi nói về những chức năng của Firewall:
a Lọc gói dữ liệu vào/ra. Quản lý truy xuất thông tin thác đi vào/ra
Khẳng định nào đúng:
b Hiệu suất băng thông mạng cao khi sử dụng kỹ thuật chọn đường BellMan Ford
Khẳng định khi nói về các loại thông báo lỗi của ICMP
a Không ảnh hưởng gì đến các bộ định tuyến khi xử lý gói IP
Khẳng định khi nói về chất lượng dịch vụ QoS
a Trễ , trượt , mất gói .
Khẳng định khi nói về chuẩn IEEE 802 định nghĩa tiêu chuẩn cho những tầng nào trong mô hình OSI ?.
b Tầng Physical và tầng Datalink
Khẳng định khi nói về chức năng của Token BUS:
a. Bổ sung định kỳ các trạm ngoài vòng logic nếu có nhu cầu truyền dữ liệu.
c. Loại bỏ một trạm không còn nhu cầu truyền dữ liệu ra khỏi vòng logic.
d. Quản lý lỗi, khởi tạo vòng logic, khôi phục dữ liệu bị mất do gẫy vòng logic.
Khẳng định khi nói về cơ chế điều khiển lỗi:
c CRC
Khẳng định khi nói về đặc tính để phân biệt một tế bào và một gói tin.
c Các tế bào có độ dài cố định
Khẳng định khi nói về đặc trưng cơ bản SMDS:
b Dịch vụ chuyển mạch gói không liên kết, có tính bảo mật cao
Khẳng định khi nói về đơn vị dữ liệu của tầng Process/Application:
a Message (Thông điệp )
Khẳng định khi nói về giao diện ISDN
: a Giao diện BRI (Basic Rate Interface); giao diện PRI (Primary Rate Interface).
Khẳng định khi nói về giao thức sử dụng trên cáp sợi quang.
b FDDI, c SONET
Khẳng định khi nói về hiệu quả của phương pháp truy nhập đường truyền trong trường hợp tải nhẹ:
a CSMA/CD
Khẳng định khi nói về kích thước lớn nhất của gói dữ liệu trong mạng:
a Đơn vị truyền cực đại MTU (Maximum Transmission Unit)
Khẳng định khi nói về kỹ thuật sử dụng băng thông hiệu quả:
c Điều khiển luồng cửa sổ động
Khẳng định khi nói về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language):
c Là công cụ soạn thảo trang thông tin Web
Khẳng định khi nói về nguyên nhân phá vỡ hệ thống trong mạng Token RING:
a Một là mất thẻ bài.
c Thẻ bài “bận” lưu chuyển không dừng trên vòng
Khẳng định khi nói về những đặc điểm kỹ thuật cơ bản của Ethernet:
a Cấu hình Bus / Star hoặc lai ghép Bus –Star
d Sử dụng cáp đồng trục mảnh, cáp đồng trục dày, cáp xoắn đôi, cáp quang
Khẳng định khi nói về nhược điểm lớn nhất của các phương pháp dùng thẻ bài:
a Có khả năng điều hoà lưu lượng trong mạng
Khẳng định khi nói về phương pháp truy nhập đường truyền có cơ chế xác nhận ACK:
c TOKEN RING
Khẳng định khi nói về phương thức vi phạm an toàn thông tin:
a Thụ động, chủ động.
Khẳng định khi nói về quá trình phân mảnh gói tin:
c Ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi dữ liệu trong mạng.
Khẳng định khi nói về tên gọi loại máy chủ cung cấp dịch vụ thư điện tử:
b Mail Server
Khẳng định khi nói về tính năng điều khiển luồng:
d Hướng liên kết
Khẳng định khi nói về truyền dữ liệu theo phương thức không liên kết:
a Độ tin cậy cao.
Kích thước gói tin MPLS như thế nào so với kích thước tế bào ATM
a Lớn hơn nhiều
Kích thước phần dữ liệu trong khung X.25 chỉ có thể đạt tối đa là :
a 128 bytes.
Kích thước phần dữ liệu (User Data) trong khung Frame Relay tối đa
a 2048 byte
Kích thước tế bào ATM Cell là:
a 53 bytes
Kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng dữ liệu được thực hiện bởi ...
a Tầng liên kết dữ liệu.
Kiến trúc của chuyển mạch mềm là.......
a Phân tán, theo các chuẩn mởi


L, M, N
Liên mạng có thể được liên kết bởi LAN to LAN, LAN to WAN và....
. d WAN to WAN.
Loại cáp xoắn đôi phổ biến nhất được sử dụng trong các mạng LAN là
UTP (10BaseT).
Mạng Frame Relay được gọi là mạng .....
. c Đúng chuyển mạch gói tốc độ cao.
Mạng hình BUS sử dụng các
a Terminator.
Mạng hội tụ là một mạng .....
d Tích hợp cơ sở hạ tầng của các mạng truyền thông hiện có
Mạng hội tụ sử dụng giao thức nào dưới đây để liên kết các mạng khác nhau :c IP
Mạng Internet là
:a Mạng của các máy tính toàn cầu kết nối lại với nhau theo giao thức TCP/IP
Mạng kiểu điểm- điểm gọi là mạng
Lưu và gửi tiếp (Store - and - Forward) ?.
Mạng LAN hình sao (STAR) khi có sự cố.....
. a Sẽ ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống.
Mạng máy tính là
Các máy tính kết nối với nhau bằng các đường truyền vật lý và hoạt động theo một kiến trúc mạng xác định
Mạng NGN hội tụ những ưu điểm của công nghệ......
A Chuyển mạch kênh
Mạng X25 có các cơ chế kiểm soát lỗi, điều khiển luồng, cung cấp các dịch vụ tin cậy, tốc độ trao đổi thông tin tối đa ...
.d 64 Kbps
Mật mã là quá trình chuyển đối thông tin bản rõ sang....
a Dạng mã hóa (Encryption).
Mô hình OSI chia hoạt động truyền thông thành.....
a 7 tầng.
Mô hình 802 chia tầng ứng dụng của mô hình OSI thành 2 tầng con:
a LLC và MAC.
MPLS có thể truyền ........
d đa phương tiện
MPLS cung cấp dịch vụ thống nhất cho mạng chuyển mạch kênh dựa trên các thiết bị ......
. c Chuyển mạch tốc độ cao
Mục tiêu kết nối máy tính thành mạng là
Cung cấp các dịch vụ mạng đa dạng, chia sẻ tài nguyên, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách và giảm bớt các chi phí về đầu tư .
Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ VoPN, yêu cầu tỉ lệ mất gói là.....
b Nhỏ hơn 10%
Những Khẳng định khi nói về chức năng của giao thức:
a Đóng gói, phân đoạn và hợp lại. Điều khiển liên kết và giám sát.
b.Điều khiển lưu lượng và điều khiển lỗi. Đồng bộ hoá và địa chỉ hoá.


Những Khẳng định khi nói về biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn thông tin trên mạng:
a Phương pháp phát hiện lỗi và sửa lỗi, biện pháp kiểm tra mật mã;
b Chữ ký điện tử, tính xác thực của thông tin.
Những Khẳng định khi nói về các loại lỗ hổng bảo mật an toàn hệ thống :
a Lỗ hổng loại A, B, C
Những Khẳng định khi nói về các mô hình kết nối ADSL
a Mô hình PPPoA (Point to Point over ATM),
b Mô hình PPPoE (Point to Point over Ethernet) RFC 2516
Những Khẳng định khi nói về các mô hình truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói:
a Voice over Frame Relay – VoFR,
b Voice over ATM – VoATM,
c Voice over Internet Protocol – VoIP
Những Khẳng định khi nói về các phương pháp chống nhiễu trong kỹ thuật DSL
a Chống xuyên nhiễu,
b Phương pháp triệt tiếng vọng
Những Khẳng định khi nói về các phương pháp mã hóa đường truyền sử dụng trong công nghệ xDSL:
a Phương pháp điều chế biên độ và pha triệt sóng mang CAP,
b Phương pháp đa âm tần rời rạc DMT
Những Khẳng định khi nói về các phương thức tấn công mạng phổ biến:
a Scanner đáp ứng (Response) phát hiện số hiệu cổng (Port) TCP/UDP;
b Bẻ khoá (Password Cracker), Trojans;
d Sniffer có khả năng "đánh hơi" "tóm bắt" các thông tin lưu chuyển trên mạng.
Những Khẳng định khi nói về các ưu điểm của truyền thoại qua mạng chuyển mạch gói
a Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng mạng và chi phí sử dụng dịch vụ,
b Sử dụng hiệu quả băng thông với chất lượng dịch vụ QoS chấp nhận được.
Những Khẳng định khi nói về đặc trưng cớ bản của công nghệ chuyển mạch mềm
: b Phần mềm không phụ thuộc vào phần cứng chuyển mạch.
Những Khẳng định khi nói về đặc trưng kỹ thuật của an toàn mạng:
a Xác thực, tính khả dụng, tính bảo mật, tính toàn vẹn;
b Tính khống chế, tính không thể chối cãi.

Những Khẳng định khi nói về độ dài gói tin trong mạng truyền thông công nghệ quang, tốc độ 10Gbit/s:
a Kích thước cực đại của gói Ethernet (1518 byte)
Những Khẳng định khi nói về hạn chế của MPLS:
a Không cung cấp dịch vụ đầu cuối (End-Point),
b Lỗi đường truyền cao hơn các công nghệ khác, giảm đi độ tin cậy.
Những Khẳng định khi nói về họ các công nghệ xDSL:
a IDSL; HDSL, b VDSL; ADSL
Những Khẳng định khi nói về những ưu điểm của công nghệ chuyển mạch mềm
: c Tích hợp các dịch vụ mới, cho phép người sử dụng có thể tự phát triển ứng dụng và dịch vụ,
d Tích hợp và phát triển các phần mềm thông minh
Những Khẳng định khi nói về ưu điểm kiến trúc phân lớp NGN:
a Chuyển mạch phân tán, xử lý vấn đề tắc nghẽn,
b Sự thay đổi hay nâng cấp công nghệ một lớp không ảnh hưởng đến mạng,
c Phát triển các dịch vụ mới không phụ thuộc vào các nhà khai thác mạng.
Những thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng mạng ?
a Datagram., d Gói tin (Packed).
Những giao thức nào sau đây thuộc tầng vận chuyển (Transport Layer) trong mô hình TCP/IP ?:
a UDP: c TCP

Những thực thể nào dưới đây là giao thức của WAN:
a Frame Relay, d X25
Q,P,S,T,V,X

Quá trình chia dữ liệu thành các gói có kích thước quy định gọi là quá trình
b Phân mảnh
Quá trình thêm thông tin điều khiển vào đầu mỗi gói tin, được gọi là quá trình
a Đóng gói dữ liệu..
Phương pháp chuyển mạch nào sử dụng mạch ảo ?
b Packet
Phương pháp truy nhập nào dưới đây lắng nghe lưu thông mạng trên đường truyền trước khi truyền dữ liệu ?. a CSMA/CD
SMDS là một ... .a Dịch vụ truyền số liệu
Tầng kề dưới cung cấp dịch vụ cho tầng kề trên qua ...
a Các điểm truy cập dịch vụ SAP (Service Access Points)
Tầng nào dưới đây cho phép nhiều thiết bị chia sẻ đường truyền ?
b MAC.
Tầng nào dưới đây duy trì và giải phóng liên kết giữa các thiết bị truyền thông ?
c LLC
Tầng nào xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI ?
a Tầng ứng dụng
Tầng vận chuyển Host to Host hoạt động bởi các giao thức ...
a TCP
Tầng con điều khiển truy nhập MAC là con của tầng nào trong OSI ?.
c Datalink
Tầng nào có liên quan đến các giao thức trao đổi dữ liệu ?
B c d Tầng vận chuyển, tầng liên kết dữ liệu, tầng vật lý
Tầng nào dưới đây thiết lập, duy trì, huỷ bỏ “các giao dịch" giữa các thực thể đầu cuối ?
c Tầng phiên
Tầng nào thực hiện việc chuyển giao các thông điệp giữa các tiến trình trên các thiết bị ?
a,b,c,d tầng mạng , tầng vận chuyển, tầng liên kết dữ kiệu, tầng phiên
Thẻ bài (Token) là một đơn vị dữ liệu đặc biệt, có kích thước và nội dung gồm các thông tin ....
a Điều khiển được quy định riêng cho mỗi phương pháp
Thông tin điều khiển bao gồm:
a Địa chỉ nguồn và đích, mã phát hiện lỗi và các thông tin điều khiển khác.
Tính không chối cãi (Nonreputation) nghĩa là trong quá trình trao đổi thông tin các thực thể tham gia ....
b Không thể chối bỏ các thao tác đã được thực hiện.
Tốc độ Fast Ethernet và Ethernet Gigabit nhanh hơn tốc độ của ....
d ATM
Trong các mạng quảng bá, tầng nào điều khiển việc truy nhập đường truyền
a MAC (Medium Acces Sublayer)
Trong kỹ thuật chuyển mạch kênh, trước khi trao đổi thông tin, hệ thống sẽ thiết lập kết nối giữa 2 thực thể bằng một.......
A Đường truyền vật lý.
Trong kỹ thuật datagram, nếu xẩy ra nghẽn thông tin.....
c Các gói tin có thể được định tuyến ra khỏi vùng nghẽn
Trong kỹ thuật kênh ảo, các gói tin lưu chuyển trên mạng sẽ nhanh hơn vì
b Không cần phải định tuyến tại các node, nhưng sẽ khó thích ứng với nghẽn.
Trong kỹ thuật Token Ring, một thẻ bài lưu chuyển trên vòng vật lý để cấp phát
Quyền truy nhập đường truyền cho các trạm

Trong mạng hình BUS, tất cả các trạm truy nhập ngẫu nhiên vào...
a Đường truyền chung
Trong mạng hình STAR, khi một máy tính có sự cố thì
Chỉ máy tính đó ngừng hoạt động.
Trong quá trình truyền thông, các thực thể trong mạng máy tính khi trao đổi thông tin với nhau phải tuân theo
Tập các quy tắc quy ước.
Truyền dữ liệu theo phương thức không hon kết:
a Độ tin cậy cao.
Việt Nam được trung tâm hong tin Châu Á Thái bình dương APNIC phân địa chỉ IP thuộc lớp nào:
C Lớp C 255.255.255.0
Vi phạm an toàn thông tin hiểu theo nghĩa ....
c Nội dung thông tin và luồng thông tin thay đổi
VoPN là công nghệ truyền thoại thời gian thực sử dụng hệ thống.....
c Chuyển mạch gói.
X.25 là giao thức của công nghệ chuyển mạch gói, đặc tả giao tiếp giữa ....
c DTE và DCE
Xu hướng phát triển các dịch vụ mạng máy tính là
Cung cấp các dịch vụ truy nhập vào các nguồn thông tin ở xa, Xu hướng phát triển các dịch vụ giải trí trực tuyến (Online) hiện đại.


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron

Free Forum · php-BB© · Internationalization Project · Report abuse · Terms Of Use/Privacy Policy
© Forums-Free.com 2009